Balans

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2022 opgenomen.

 

Alliander N.V.

€ miljoen

31 december 2022

31 december 2021

Activa

   

Vaste activa

9.726

9.167

Vlottende activa

804

1.026

Activa aangehouden voor verkoop

162

16

     

Totaal activa

10.692

10.209

     

Eigen vermogen en verplichtingen

   

Totaal eigen vermogen

4.570

4.470

Langlopende verplichtingen

5.098

4.694

Kortlopende verplichtingen

1.008

1.036

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

16

9

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

10.692

10.209

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans per 31 december 2022 toegelicht ten opzichte van de situatie per 31 december 2021. Voor de uitgebreide toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

  • De vaste activa zijn met € 559 miljoen toegenomen. Deze stijging wordt verklaard door het hoge investeringsniveau, met name in de elektriciteitsnetten;

  • De vlottende activa zijn ruim € 200 miljoen lager. Dit komt voornamelijk door een afname van de liquide middelen als gevolg van de negatieve kasstroom van € 419 miljoen;

  • De activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop betreffen met name Kenter;

  • Het eigen vermogen is met € 100 miljoen toegenomen, mede door het behaalde resultaat in 2022 van € 198 miljoen onder aftrek van het uitgekeerde dividend over 2021 van € 100 miljoen. Voor een overzicht van de mutaties zie noot 12 van de jaarrekening;

  • De stijging van de vaste activa is onder andere met externe leningen gefinancierd. Ten opzichte van 2021 zijn de langlopende verplichtingen met € 404 miljoen gestegen. Dit betreft met name de uitgegeven green bond van nominaal € 500 miljoen.