Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. In 2022 is ons netto resultaat voor € 26 miljoen positief beïnvloed door de bijzondere posten. In 2021 was dit € 12 miljoen positief. Dit betekent dat het netto resultaat, geschoond voor deze bijzondere posten, € 76 miljoen lager is dan in 2021. Onderstaand is in de middelste kolom een overzicht met daaronder een toelichting op de bijzondere posten weergegeven.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Netto-omzet

2.150

2.120

-

-

2.150

2.120

Overige baten

63

61

13

17

50

44

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.658

-1.634

10

-10

-1.668

-1.624

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-539

-498

-

-3

-539

-495

Geactiveerde eigen productie

294

305

-

-

294

305

             

Bedrijfsresultaat

310

354

23

4

287

350

             

Financiële baten/(lasten)

-53

-45

-

-4

-53

-41

Resultaat deelnemingen en joint ventures

3

5

4

6

-1

-1

Resultaat voor belastingen

260

314

27

6

233

308

             

Belastingen

-62

-72

-1

6

-61

-78

             

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

198

242

26

12

172

230

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-

-

Aandeel van derden in resultaat

-

-

-

-

-

-

Resultaat na belastingen

198

242

26

12

172

230

Overige baten

(2022: € 13 miljoen, 2021: € 17 miljoen)

Begin 2022 hebben wij de aandelen van dochteronderneming Stam verkocht hetgeen heeft geresulteerd in een boekresultaat van € 13 miljoen welke is verantwoord als overige bate. 

De gedeeltelijke verkoop van ons belang in 450connect GmbH heeft in 2021 een positief effect op het netto resultaat van € 10 miljoen gehad. Het effect is zichtbaar in de opbrengsten, de overige bedrijfskosten, de afschrijvingen en het resultaat deelnemingen. Deze worden hieronder toegelicht.

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2022: € 10 miljoen bate, 2021: € 10 miljoen last)

De bijzondere bate van € 10 miljoen in 2022 bestaat uit de vrijval van een tweetal voorzieningen. Dit betreft een voorziening van € 3 miljoen die getroffen was naar aanleiding van een geschil bij de verkoop van een deelneming in het verleden en een voorziening voor een verlieslatend contract bij een van de dochterondernemingen. In 2021 was een deel van deze voorziening eveneens vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Daarnaast bestond de bijzondere lasten in 2021 van € 10 miljoen uit de kosten voor organisatieaanpassingen (€ 5 miljoen) en uit de vergoeding van € 10 miljoen als gevolg van een earn-out regeling voor de voormalig aandeelhouders bij 450connect.

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering

(2022: nihil, 2021: € 3 miljoen)

De bijzondere last in 2021 bestond uit de afschrijving van de nog aanwezige goodwill op het moment van gedeeltelijke verkoop van ons belang in 450connect.

Totaal financiële baten/lasten

(2022: nihil, 2021: € 4 miljoen last)

De bijzondere last over 2021 van € 4 miljoen had betrekking op de vroegtijdige beëindiging van een tweetal cross border lease transacties. 

Belastingen

(2022: € 1 miljoen bate, 2021: € 6 miljoen bate)

De bate in 2022 is het gevolg van de impact van voornoemde bijzondere items op de vennootschapsbelasting (€ 1 miljoen, 2021: € 1 miljoen). Daarnaast bestond de bijzondere bate in 2021 uit de herwaardering van de belastinglatenties van € 5 miljoen als gevolg van de aangekondigde tariefsverhoging voor de vennootschapsbelasting.

Resultaat deelnemingen

(2022: € 4 miljoen bate, 2021: € 6 miljoen bate)

De uitkering van € 4 miljoen van een STAK, waar Alliander 100% van de certificaten houdt, is aangemerkt als incidentele bate welke is verantwoord als resultaat niet-geconsolideerde deelneming. De bate in 2021 was het gevolg van de herwaardering van ons resterende belang in 450connect na de gedeeltelijke verkoop van de aandelen.