Financiële positie

Ontwikkeling schuldpositie

Hieronder is de ontwikkeling van de nettoschuldpositie gedurende het jaar 2022 opgenomen.

Ontwikkeling nettoschuldpositie

De nettoschuldpositie is met € 806 miljoen gestegen en bedraagt € 3.293 miljoen ultimo 2022 (31 december 2021: € 2.487 miljoen). Deze stijging is met name een direct gevolg van de veel hogere investeringen in 2022 in relatie tot de operationele kasstroom.

Nettoschuldpositie

Nettoschuldpositie

€ miljoen

31 december 2022

31 december 2021

Langlopende financiële verplichtingen

3.000

 

2.630

 

Kortlopende financiële verplichtingen

426

 

481

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

123

 

123

 

Brutoschuldpositie

 

3.549

 

3.234

         

Liquide middelen

205

 

624

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

205

 

624

         

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

3.344

 

2.610

         

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

50% van de converteerbare aandeelhouderslening

 

-299

 

-299

Betaalde/ontvangen waarborgsommen

 

-

 

-72

         

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

3.293

 

2.4871

  • 1Is aangepast als gevolg van definitiewijziging.

Alliander heeft een EMTN-programma van € 5.000 miljoen, dit was voorheen 3.000 miljoen maar is sinds 15 juli 2022 verhoogd. Per 31 december 2022 staat voor een boekwaarde van € 2.090 miljoen (nominaal: € 2.100 miljoen) aan obligaties uit. Voor de uitgifte van kortlopend schuldpapier beschikt Alliander over twee ECP-programma’s van in totaal € 1.500 miljoen. Naast het standaard ECP-programma bestaat ook een apart programma om een groene ECP uit te geven. In dit laatste geval worden de verkregen gelden gebruikt om activa te financieren die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework. Ultimo 2022 stond € 300 miljoen aan ECP leningen uit (2021: nihil).

Rentedragende leningen

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen ultimo 2022 is als volgt:

Aflossingsschema rentedragende leningen

De bedragen in 2024, 2026, 2027, 2030 en 2032 hebben voornamelijk betrekking op de aflossingen van obligatieleningen. De overige bedragen hebben betrekking op aflossingen van aandeelhouders- en overige leningen.

Beschikbare financieringsruimte voor groene financiering

Alliander heeft sinds 2016 een vijftal groene financieringen afgesloten, waaronder vier groene obligatieleningen. Met de opbrengsten van deze financieringen zijn diverse activa gefinancierd die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework van augustus 2022. (https://www.alliander.com/nl/green-finance-framework/). Over deze activa en financieringen is in aparte rapportages verantwoording afgelegd (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Onderdeel van deze rapportages is de zogenaamde allocatietabel. Deze geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de groene activa portefeuille en de groene financieringen van Alliander N.V.

Bijgaand de allocatietabel ultimo 2022. 

Allocatietabel: aanwending van de opbrengsten uit groene financiering

€ miljoen

Netto boekwaarde

Wegingsfactor

Gewogen bedrag

Hernieuwbare energie

3.653

41%

1.498

       

Slimme meters

504

100%

504

Glasvezel netwerk

47

100%

47

Totaal energie-efficiëntie

551

100%

551

       

Duurzame gebouwen

64

100%

64

       

Totaal portefeuille groene activa

   

2.113

€ miljoen

Instrument (ISIN)

Uitgiftedatum

Afloopdatum

Hoofdsom

Groene obligatielening

XS1400167133

22-04-2016

22-04-2026

300

Groene obligatielening

XS2014382845

24-06-2019

24-06-2032

300

Groene onderhands geplaatste obligatielening

XS2152901315

08-04-2020

08-04-2035

100

Groene obligatielening

XS2187525949

10-06-2020

10-06-2030

500

Groene obligatielening

XS2531420730

09-09-2022

09-09-2027

500

         

Totaal groene financiering

-

-

-

1.700

De tabel geeft aan dat de netto boekwaarde van groene activa per 31 december 2022 € 2.113 miljoen bedraagt. Dit betekent een toename van € 285 miljoen sinds 31 december 2021. Hierdoor is ultimo 2022 voor € 413 miljoen aan groene financieringsruimte beschikbaar. In 2022 is een nieuwe langlopende groene financiering aangetrokken, namelijk de green bond van € 500 miljoen nominaal.

De wegingsfactor voor de activacategorie hernieuwbare energie is ultimo 2022 vastgesteld op 41% (bron: energieopwek.nl). Dit betreft het aandeel hernieuwbare opwek in de totale elektriciteitsproductie in Nederland. Er is voor gekozen om niet ons volledige elektriciteitsnet in aanmerking te laten komen voor groene financiering maar slechts het deel dat wordt ingezet om groene stroom te distribueren.