Kasstroom

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2022.

€ miljoen

2022

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

572

664

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.175

-639

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

184

301

     

Totaal kasstroom

-419

326

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2022 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 572 miljoen (2021: € 664 miljoen). De daling van € 92 miljoen ten opzichte van 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutatie in het werkkapitaal, vooral door het aanhouden van hogere voorraden t.b.v. het tijdig kunnen realiseren van projecten. Daarnaast is het netto resultaat in 2022 € 44 miljoen lager dan in 2021.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2022 minus € 1.175 miljoen ten opzichte van minus € 639 miljoen in 2021. Dit verschil wordt voor € 221 miljoen veroorzaakt door hogere investeringen en lagere investeringsbijdragen. Daarnaast zijn in 2022 waarborgsommen inzake de kosten van netverliezen betaald voor € 100 miljoen en heeft in 2021 de aflossing van obligaties (€ 198 miljoen) plaatsgevonden als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van twee CBL-transacties.

Investeringen

De investeringen zijn in 2022 ten opzichte van 2021 met € 214 miljoen gestegen. De stijging wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de toegenomen investeringen in de elektriciteitsnetten (€ 158 miljoen) als gevolg van woningbouw en de toenemende vraag naar aansluitingen van zonneparken en windmolens. Niet alleen worden nieuwe en zwaardere kabels uitgerold, ook zijn nieuwe elektriciteitsverdeelstations gebouwd en bestaande stations uitgebreid. De investeringen in elektriciteitsnetten zijn de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. De investeringen in de gasnetten zijn ten opzichte van 2021 gestegen met € 21 miljoen. De investeringen in de slimme meters zijn een aantal jaren op een hoog niveau geweest, met een maximum van € 137 miljoen in 2018. Inmiddels is de grootschalige uitrol uitgefaseerd en zijn de investeringen gedaald naar € 49 miljoen in 2022. In de categorie Gebouwen, ICT etc. is de laatste drie jaar sprake van een stijging van de investeringen in telecomnetwerken (zowel op het gebied van glasvezelnetwerken als mobiele communicatienetwerken voor dataverkeer). 

Vrije kasstroom

€ miljoen

2022

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

572

664

Aan-/verkoop van deelnemingen

12

27

Investeringen in vaste activa

-1.229

-1.014

Betaalde waarborgsommen

-100

-

Bijdrage investeringen van derden

142

149

Ontvangen aflossingen

-

199

     

Vrije kasstroom

-603

25

De vrije kasstroom over het jaar 2022 is uitgekomen op € 603 miljoen negatief ten opzichte van een vrije kasstroom over 2021 van € 25 miljoen. Dit verschil wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de hogere investeringen, de betaalde waarborgsommen en de aflossing van de GE notes in het kader van de vroegtijdige beëindiging van twee CBL-transacties in 2021.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom over het jaar 2022 bedraagt € 184 miljoen (2021: € 301 miljoen). In 2022 heeft de uitgegeven green bond geleid tot een inkomende kasstroom van € 498 miljoen. Daarnaast is ECP aangetrokken voor een bedrag van € 300 miljoen. Hiertegenover staan als grootste posten de contractuele aflossing van obligaties onder het EMTN-programma (€ 400 miljoen), de dividenduitkering van € 101 miljoen en aflossingen op eerder ontvangen waarborgsommen voor € 72 miljoen.

In 2021 heeft de uitgegeven achtergestelde lening geleid tot een inkomende kasstroom van € 599 miljoen. Ook was in 2021 sprake van een inkomende kasstroom als gevolg van ontvangen waarborgsommen van € 72 miljoen. Daartegenover stonden de leasebetalingen (€ 206 miljoen) als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van twee CBL's, aflossingsverplichtingen (€ 48 miljoen) en het uitgekeerde dividend (€ 94 miljoen).