Ontwikkelingen regulering 2022

2022 was het eerste jaar van de reguleringsperiode 2022 tot en met 2026. In de wet is geregeld dat de ACM periodiek, voor minimaal drie en maximaal vijf jaar, een reguleringsmethode moet vaststellen op basis waarvan toegestane inkomsten en tarieven voor deze periode zullen worden vastgesteld. De methode behoort de netbeheerders in staat te stellen om bij efficiënt opereren een redelijk rendement te behalen. De ACM heeft volgens de regionale netbeheerders in het methodebesluit elektriciteit veel te weinig maatregelen genomen om voldoende rekening te houden met de trendbreuk als gevolg van de energietransitie.

Voor wat betreft de exponentieel gestegen kosten van netverliezen alsmede vanwege de verwachte kosten van congestiemanagement heeft de ACM dit inmiddels ook onderschreven en tussentijdse maatregelen genomen. Deze maatregelen houden in dat de ACM de gevolgen hiervan op een nog nader vast te stellen wijze voor de jaren 2022 en 2023 zal nacalculeren.

Beroepsprocedures methodebesluiten

De gezamenlijke netbeheerders hebben beroepsprocedures lopen tegen de methodebesluiten regionale netbeheerders gas en elektriciteit, omdat buiten de maatregelen voor netverliezen en congestiemanagement volgens de netbeheerders meer aanpassingen noodzakelijk zijn geworden die behoren te leiden tot hogere inkomsten. Deze procedures bevinden zich inmiddels in de eindfase. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 komen met de uitspraken.

Liander hoopt dat de regionale netbeheerders het CBb ervan hebben weten te overtuigen dat in het bijzonder het methodebesluit elektriciteit behoort te worden aangepast. Het gaat hier om een juridische toets op de methode en het is op dit moment onzeker of het CBb mee zal kunnen gaan in de beroepsgronden en zo ja in welke mate dat zal leiden tot hogere inkomsten. Het gaat om een groot materieel belang dat ook relevant is voor de omvang van ons financieringsvraagstuk.

Regulering langere termijn

In 2022 zijn de ACM en de netbeheerders een onderzoek gestart naar de reguleringsmethodiek voor de langere termijn. De energietransitie betekent een trendbreuk in de kostenontwikkelingen van de netbeheerders en roept de vraag op aan welke eisen een reguleringsmethode op basis waarvan toegestane inkomsten en tarieven worden vastgesteld behoort te voldoen.

Netbeheerders hebben hiertoe knelpunten geïnventariseerd, waar rekening mee behoort te worden gehouden in de ontwikkeling van een nieuwe methodiek. De belangrijkste voorwaarde voor een nieuwe reguleringsmethode achten de netbeheerders dat opbrengsten in lijn komen te liggen met de ontwikkeling van de werkelijke kosten. Dit raakt ook een fundamentelere vraag, namelijk waar de reguleringsmethode op gericht zou moeten zijn. De focus zou in belangrijke mate verschoven moeten worden naar de actuele maatschappelijke opgave van de energietransitie. De focus in de bestaande methodiek ligt op efficiëntie en dat botst hiermee.

De ACM hoopt in de loop van dit jaar alternatieve reguleringskaders te kunnen consulteren om vervolgens eind dit jaar een voorgenomen richting te kunnen presenteren.