Vraag reduceren

De energietransitie is een complexe systeemverandering. Om in 2050 een duurzaam energiesysteem te hebben is meer nodig dan het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame opwek. Het vraagt om significante energiebesparing, ander gedrag, flexibilisering van vraag en aanbod van energie en een duidelijke volgordelijkheid in de transitie. Om een betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar duurzaam energiesysteem te hebben helpen we onze klanten met het maken van keuzes. Zo kunnen we efficiënt en flexibel omgaan met energie en de vraag naar schaarse ruimte, materialen en middelen reduceren. Dit doen we door in te zetten op het stimuleren van gedragsverandering en energiebewustzijn. We werken aan een beter energiebewustzijn bij onze klanten en de maatschappij door informatie te ontsluiten op basis waarvan eindgebruikers keuzes maken die gunstig zijn voor het net. Het merendeel van de eindgebruikers participeert actief in het optimaliseren van energiegebruik, opwek, opslag ten gunste van het collectieve belang. Een terrein dat we onderzoeken is energiemanagement achter de meter, zodat de toenemende flexibele capaciteit achter de individuele meters geoptimaliseerd kan worden en aangewend kan worden met behoud van comfort voor de klant. Bovendien helpen we gemeenten en provincies met energieplanologie, om zo op regionaal niveau systeemefficiënte ruimtelijke ontwerpkeuzes te maken en transitiepaden te ontwikkelen gericht op optimale inzet van energiedragers en oplossingen binnen het energiesysteem.

Integraal programmeren 

In onder meer Noord-Holland Noord geven we vorm aan het integraal programmeren van het toekomstige energiesysteem. Daarin lopen we met deze regio landelijk voorop. Via ontwerpateliers hebben we samen met overheden en andere stakeholders een proces doorlopen waarin we het toekomstige energiesysteem hebben ontworpen, kijkend vanuit de ruimtelijke sectorale plannen en toekomstscenario’s voor het energiesysteem die er liggen. In de zomer van 2022 hebben we de tussenresultaten gepresenteerd: een afwegingskader voor overheden dat helpt om prioriteiten te stellen in de uitbreiding van energienetten en (andere) ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld netuitbreidingen die meerdere lokale knelpunten tegelijkertijd oplossen of woningbouw mogelijk maken eerder oppakken dan andere projecten. Daarnaast is er een eerste uitwerking van ontwikkelpaden voor de vijf hotspots in de regio die ingaan op hoe het energiesysteem in zo’n gebied zich zou kunnen ontwikkelen de komende jaren. In het ontwikkelpad staat hoe de regio er in 2035 uitziet en wat de route daarnaartoe is, inclusief belangrijke keuzemomenten. In dit traject brengen wij onze kennis over het energiesysteem in en stellen we overheden in staat om in hun regio’s belangrijke afwegingen over het toekomstig energiesysteem naar zich toe te trekken.