Noot 38 Immateriële vaste activa

€ miljoen

Goodwill

Overige immateriële activa

Totaal

Stand per 1 januari 2021

     

Aanschafwaarde

68

-

68

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

       

Boekwaarde per 1 januari 2021

68

-

68

       

Mutaties 2021

     

Afschrijvingen

-

-

-

Totaal

-

-

-

       

Stand per 31 december 2021

     

Aanschafwaarde

68

-

68

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

       

Boekwaarde per 31 december 2021

68

-

68

       

Mutaties 2022

     

Afschrijvingen

-

-

-

Totaal

-

-

-

       

Stand per 31 december 2022

     

Aanschafwaarde

68

-

68

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

       

Boekwaarde per 31 december 2022

68

-

68

De post immateriële vaste activa bestaat ultimo 2022 met name uit goodwill die verband houdt met de aankoop van Endinet (€ 61 miljoen) die is gealloceerd aan Liander en uit goodwill voor Stam (€ 7 miljoen), zie tevens noot 4.