Noot 48 Derivaten

Ultimo 2022 en 2021 was er geen sprake van derivaten op de balans.