Noot 10 Handelsvorderingen en overige vorderingen

€ miljoen

2022

2021

Debiteuren, reguliere verkopen

60

 

76

 

Bijzondere waardeverminderingen van debiteuren

-10

 

-8

 

Handelsvorderingen

 

50

 

68

         

Vennootschapsbelasting

 

20

 

17

Overige vorderingen

 

59

 

25

Overlopende activa

 

201

 

223

         

Boekwaarde per 31 december

 

330

 

333

Ultimo boekjaar bedragen de bijzondere waardeverminderingen van debiteuren € 10 miljoen (2021: € 8 miljoen). De last in de winst- en verliesrekening over 2022 inzake waardevermindering van debiteuren bedraagt € 3 miljoen (2021: € 2 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel kredietrisico van noot 34.

In de overige vorderingen is inbegrepen een vordering van € 30 miljoen (2021: € 8 miljoen) op minderheidsdeelnemingen. Dit heeft met name betrekking op Reddyn.