Noot 11 Liquide middelen

€ miljoen

2022

2021

Banktegoeden

55

44

Kasgeldleningen

150

580

     

Boekwaarde per 31 december

205

624

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -3,44% tot 2,46% (2021: -1,03% tot -0,26%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2022 gelden in liquide middelen inbegrepen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft. Het betreft een geblokkeerde bankrekening van € 1 miljoen (2021: € 1 miljoen).