Noot 18 Handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen

2022

2021

Handelsschulden

107

90

Vooruitfacturaties op onderhanden werk

1

6

Overige schulden

47

56

     

Boekwaarde per 31 december

155

152

In de overige schulden is inbegrepen een schuld aan een minderheidsdeelneming van € 19 miljoen (2021: € 23 miljoen).

Overlopende passiva

De overlopende passiva bedragen ultimo 2022: € 322 miljoen (2021: € 252 miljoen) en bestaan onder andere uit anticipaties inzake inkoop netverliezen en transport (2022: € 152 miljoen, 2021: € 50 miljoen), nog te ontvangen facturen voor onder meer uitbesteed werk (2022: € 166 miljoen, 2021: € 105 miljoen) en nog te betalen precariobelasting (2022: € 4 miljoen, 2021: € 70 miljoen).

Belastingverplichtingen

Belastingverplichtingen van € 49 miljoen (2021: € 92 miljoen) bestaan onder andere uit te betalen loonbelastingen en btw.