Noot 19 Leases

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

De vorderingen uit hoofde van financiële leases zijn ultimo 2022 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen 1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2022

       

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

2

1

3

Onverdiende financieringsbaten

-

-1

-

-1

         

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

1

1

2

         

Stand per 31 december 2021

       

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

2

-

2

Onverdiende financieringsbaten

-

-

-

-

         

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

2

-

2

De vordering uit hoofde van financiële leases betreft de verhuur van transformatoren en batterijen.

Niet uit de balans blijkende vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

€ miljoen

2022

2021

Binnen 1 jaar

24

25

Tussen 1 en 2 jaar

14

25

Tussen 2 en 3 jaar

14

25

Tussen 3 en 4 jaar

14

21

Tussen 4 en 5 jaar

13

16

Meer dan 5 jaar

93

76

     

Totaal per 31 december

172

188

De operationele leases hebben ultimo 2022 betrekking op de verhuur van transformatoren, gebouwen en de verhuur van een tweetal warmtenetten aan Vattenfall Warmte N.V., onderdeel van Vattenfall N.V.

Verplichtingen uit hoofde van leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2022

       

Toekomstige leasebetalingen van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

22

49

58

129

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-1

-3

-2

-6

         

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

21

46

56

123

         

Stand per 31 december 2021

       

Toekomstige leasebetalingen van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

21

48

57

126

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-

-1

-2

-3

         

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

21

47

55

123

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er ultimo 2022 nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 9 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft met name leaseauto's. Ultimo 2021 was dit bedrag € 5 miljoen.