Noot 2 Gesegmenteerde informatie

Alliander onderscheidt over 2022 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen de Alliander-groep. Liander zorgt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit in Gelderland en in delen van Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland en is met bijna 90% van de omzet het grootste bedrijfsonderdeel van Alliander.

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Qirion, Alliander AG, nieuwe activiteiten, de staven en de service-units. Qirion levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, zowel voor Liander als voor derden. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Bij de (nieuwe) activiteiten wordt er onder meer gericht geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. De stafdiensten en service-units bestaan onder meer uit Shared Services en IT die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van onder andere Liander. Deze activiteiten kunnen worden samengevoegd in één segment, omdat ze niet aan de kwantitatieve criteria voldoen om zelfstandig als segment te kwalificeren.

Met uitzondering van staf- en service-units vertonen de overige operationele segmenten vergelijkbare economische kenmerken naar de aard van de producten en diensten en de aard van de productieprocessen, te weten: levering, aanleg, beheer en onderhoud van energiegerelateerde producten en diensten. Andere economische kenmerken in de zin van cliënten en distributiekanalen zijn gelet op de omvang van deze overige operationele segmenten niet relevant voor het onderscheiden van te rapporteren segmenten. Omdat verder geen van de overige operationele segmenten voldoet aan kwantitatieve criteria om als zelfstandig te rapporteren segment te kwalificeren, zijn deze operationele segmenten geaggregeerd tot het segment Overig.

Rapportage

Alliander stelt periodiek een managementrapportage op ten behoeve van de Raad van Bestuur en per kwartaal voor de Raad van Commissarissen. Deze rapportages worden zowel voor de balans als voor de winst-en-verliesrekening met dezelfde waarderingsgrondslagen en rubricering opgesteld als de financiële informatie in de jaarrekening. De Raad van Bestuur beoordeelt de bedrijfsresultaten aan de hand van deze rapportages. De financiële rapportages betreffen met name de geconsolideerde en de segmentinformatie over de operationele kosten. Daarnaast is het bedrijfsresultaat opgenomen op vergelijkbare basis, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties. Het bedrijfsresultaat is de resultante van de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten.

Onderstaand staat een overzicht van de primaire segmentatie weergegeven. In dit overzicht is tevens de aansluiting met de gerapporteerde cijfers weergegeven.

Toelichting

De externe opbrengsten van Liander bestaan voor het merendeel uit de opbrengst van de transport-, aansluit- en meetdienst. In het segment Overig betreffen de externe opbrengsten vooral de verrichte dienstverlening door Qirion, Telecom activiteiten en nieuwe activiteiten en de opbrengsten van netbeheeractiviteiten in Duitsland. De eliminaties zijn het gevolg van de interne dienstverlening van de stafdiensten en service-units (zoals IT en Shared Services). Deze interne leveringen worden tegen kostprijs geleverd.

Primaire segmentatie

€ miljoen

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

Gerapporteerd

Winst-en-verliesrekening

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Bedrijfsopbrengsten

                       

Externe opbrengsten

1.949

1.935

251

229

-

-

2.200

2.164

13

17

2.213

2.181

Interne opbrengsten

3

5

351

399

-354

-404

-

-

-

-

-

-

                         

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.952

1.940

602

628

-354

-404

2.200

2.164

13

17

2.213

2.181

                         

Bedrijfskosten

                       

Kosten van inkoop energie, grond- en hulpstoffen

783

673

79

108

-100

-158

762

623

-

-

762

623

Operationele kosten

659

764

501

483

-254

-246

906

1.001

-10

10

896

1.011

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

432

384

107

111

-

-

539

495

-

3

539

498

Geactiveerde productie

-199

-220

-95

-85

-

-

-294

-305

-

-

-294

-305

                         

Totaal bedrijfskosten

1.675

1.601

592

617

-354

-404

1.913

1.814

-10

13

1.903

1.827

                         

Bedrijfsresultaat

277

339

10

11

-

-

287

350

23

4

310

354

                         

Financiële baten

1

50

58

61

-58

-60

1

51

-

11

1

62

Financiële lasten

-58

-111

-54

-41

58

60

-54

-92

-

-15

-54

-107

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

4

2

-5

-3

-

-

-1

-1

4

6

3

5

Belastingen

-57

-69

-4

-9

-

-

-61

-78

-1

6

-62

-72

                         

Resultaat na belastingen uit voortgezette activiteiten

167

211

5

19

-

-

172

230

26

12

198

242

                         

Belang derden resultaat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                         

Resultaat na belasting

167

211

5

19

-

-

172

230

26

12

198

242

                         

Gesegmenteerde activa en verplichtingen

                       

Totaal activa

9.412

8.654

3.701

3.838

-2.420

-2.283

10.692

10.209

-

-

10.692

10.209

Niet-geconsolideerde deelnemingen

4

3

13

14

-

-

16

17

-

-

16

17

Niet-geconsolideerde joint ventures

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verplichtingen (lang- en kortlopend)

6.824

6.158

3.800

3.463

-4.517

-3.891

6.106

5.730

-

-1

6.106

5.729

                         

Overige gesegmenteerde gegevens

                       

Investeringen in materiële vaste activa

1.114

935

114

79

-

-

1.228

1.014

-

-

1.228

1.014

Aantal eigen medewerkers ultimo boekjaar

3.241

3.024

2.999

2.814

-

-

6.240

5.838

-

-

6.240

5.838

Het resultaat na belastingen in 2022 is evenals het resultaat na belastingen over 2021 vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

De bijzondere bate van € 10 miljoen in de operationele kosten in 2022 bestaat uit de vrijval van twee voorzieningen. Dit betreft een voorziening van € 3 miljoen die getroffen was naar aanleiding van een geschil bij de verkoop van een deelneming in het verleden en een voorziening voor een verlieslatend contract bij een van de dochterondernemingen. De bijzondere last bij de operationele kosten in 2021 heeft betrekking op de gedeeltelijke verkoop van 450connect (€ 10 miljoen) en een vrijval op de voorziening voor een verlieslatende contract in Duitsland (€ -5 miljoen). Daarnaast waren er in 2021 € 5 miljoen kosten ten behoeve van organisatieaanpassingen.

De verkoop van ons belang in Stam heeft in 2022 een positief effect op de bedrijfsopbrengsten van € 13 miljoen. In 2021 gaat dit om de gedeeltelijke verkoop van van 450connect GmbH, dit laat een positief effect zien op de bedrijfsopbrengsten van € 17 miljoen. 

De € 4 miljoen aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures betreft de uitkering van STAK, waar Alliander 100% van de certificaten houdt.

De post belastingen is een direct gevolg van de voornoemde bijzondere items.

Gesegmenteerde activa

De bedragen in de kolom eliminaties bij totaal activa betreffen met name de eliminaties van de deelnemingen van Alliander. De eliminaties bij de post verplichtingen hebben betrekking op de rekening-courant verhoudingen tussen de dochterondernemingen en Alliander. Binnen de Alliander-groep is sprake van concernfinanciering, waarbij de externe verhoudingen op centraal niveau worden verantwoord. Alle dochterondernemingen hebben een rekening-courant verhouding met Alliander. Er zijn geen niet-gealloceerde activa en passiva.

Productsegmentatie

Ingevolge IFRS 15 is in onderstaand overzicht de splitsing van de netto-omzet categorieën naar producten vermeld (productsegmentatie).

 

Segmentatie naar producten geconsolideerde netto-omzet

€ miljoen

Totaal

TAD Elektriciteit

Transportdienst Gas

Aansluitdienst Gas

Meetdienst KVB Elektriciteit

Meetdienst KVB Gas

Overige activiteiten

Netto-omzet 2022

2.150

1.300

324

117

104

60

245

Netto-omzet 2021

2.120

1.268

340

113

99

59

241

De netto-omzet over 2022 bedraagt € 2.150 miljoen (2021: € 2.120 miljoen), de overige baten zijn € 63 miljoen (2021: € 61 miljoen).

Opgeteld bedragen de externe opbrengsten € 2.213 miljoen (2021: € 2.181 miljoen).

Seizoensinvloeden

Het resultaat van Alliander wordt niet in materiële zin beïnvloed door seizoensinvloeden.

Geografische segmentatie

 

Externe opbrengsten

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Niet-geconsolideerde deelnemingen en joint ventures

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Nederland

2.163

2.108

9.033

8.445

317

320

9

7

Buitenland

50

73

58

55

-

-

7

10

                 

Totaal

2.213

2.181

9.091

8.500

317

320

16

17

De categorie buitenland heeft volledig betrekking op de activiteiten in Duitsland.