Noot 24 Personeelskosten

€ miljoen

2022

2021

Salarissen

 

420

 

409

Sociale lasten

 

51

 

50

Pensioenlasten:

       

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

62

 

60

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

 

3

 

5

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

 

-4

 

7

Overige personeelskosten

 

21

 

18

Extern personeel

 

157

 

129

         

Totaal

 

710

 

678

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als volgt:

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies collectieve regelingen

Ontslag-/ reorganisatie-kosten

Overige langetermijn-personeels-beloningen

Totaal

2021

       

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

60

-

-

60

Dotatie voorziening

-

10

7

17

Vrijval voorziening

-

-5

-

-5

         

Totaal 2021

60

5

7

72

         

2022

       

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

62

-

-

62

Dotatie voorziening

-

3

19

22

Vrijval voorziening

-

-

-23

-23

         

Totaal 2022

62

3

-4

61

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen onder noot 15 voorzieningen personeelsbeloningen. Voor de nadere toelichting op de overige langetermijnpersoneelsbeloningen wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder noot 15. De externe personeelskosten bedragen € 157 miljoen (2021: € 129 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten behoeve van projecten en openstaande vacatures. Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte), was: 6.214.

Medewerkers in dienst (fte)

 

2022

2021

Werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

   

- gemiddeld voor het jaar

6.102

5.936

- per 31 december

6.214

5.991

- aantal medewerkers buiten Nederland

150

144

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is niet van toepassing op Alliander, maar wel op de netbeheerder Liander N.V. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen. In het jaarbericht van de netbeheerder, dat in het tweede kwartaal van 2023 zal worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten.

Bestuurdersbeloningen

Het Remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen (key management). Het Remuneratierapport is opgenomen in het hoofdstuk Corporate governance van ons jaarverslag 2022. In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad van Bestuur vermeld. De beloning van de Raad van Bestuur bedroeg in 2022 € 1,15 miljoen (2021: € 1,10 miljoen). De beloning van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2022 € 0,12 miljoen (2021: € 0,11 miljoen).

Overzicht totaal bruto inkomen ten laste van het boekjaar

 

Vast salaris

€ duizend

2022

2021

M.J. Otto

248

230

W.Th. Bien

245

236

M.I. Visser

245

237

F.D. Schut

243

235

     

Totaal

981

938

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen.

Overzicht pensioenpremies

€ duizend

2022

2021

M.J. Otto

26

26

W.Th. Bien

26

26

M.I. Visser

26

26

F.D. Schut

26

26

     

Totaal

104

104

Sociale lasten en overige beloningselementen

€ duizend

2022

2021

M.J. Otto

15

15

W.Th. Bien

15

14

M.I. Visser

16

15

F.D. Schut

15

15

     

Totaal

61

59

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van het individuele keuze budget en een door de onderneming ter beschikking gestelde auto.

Beloning Raad van Commissarissen

€ duizend

2022

2021

A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter

32,4

31,4

B. Roetert

21,6

20,9

T. Menssen

21,6

20,9

F. Eulderink

21,6

20,9

G.R. Penning1

21,6

19,1

     

Totaal

118,8

113,2

  • 1Met ingang van 1 februari 2021 benoemd.