Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2022 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 572 miljoen (2021: € 664 miljoen). De daling van € 92 miljoen ten opzichte van 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutatie in het werkkapitaal, vooral door het aanhouden van hogere voorraden t.b.v. het tijdig kunnen realiseren van projecten. Daarnaast is het netto resultaat in 2022 bijna € 44 miljoen lager dan in 2021.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2022 minus € 1.175 miljoen ten opzichte van minus € 639 miljoen in 2021.

Dit wordt voor € 221 miljoen veroorzaakt door hogere investeringen en lagere investeringsbijdragen. Daarnaast zijn in 2022 waarborgsommen inzake de kosten van netverliezen gestort voor € 100 miljoen en heeft in 2021 de aflossing van obligaties (€ 198 miljoen) plaatsgevonden als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van twee CBL-transacties.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2022 bedraagt € 184 miljoen (2021: € 301 miljoen). In 2022 heeft de uitgegeven green bond geleid tot een inkomende kasstroom van € 498 miljoen. Daarnaast is ECP aangetrokken voor een bedrag van € 300 miljoen. Hiertegenover staan als grootste posten de contractuele aflossing van obligaties onder het EMTN-programma (€ 400 miljoen), de dividenduitkering van € 101 miljoen en aflossingen op eerder ontvangen waarborgsommen voor € 72 miljoen.

In 2021 heeft de uitgegeven achtergestelde lening geleid tot een inkomende kasstroom van € 599 miljoen. Ook was in 2021 sprake van een inkomende kasstroom als gevolg van ontvangen waarborgsommen van € 72 miljoen. Daartegenover stonden de leasebetalingen (€ 206 miljoen) als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van twee CBL's, aflossingsverplichtingen (€ 48 miljoen) en het uitgekeerde dividend (€ 94 miljoen).