Noot 32 Verbonden partijen

Als houder van 45% van de aandelen in Alliander heeft de provincie Gelderland invloed van betekenis op de vennootschap, op grond waarvan de provincie wordt aangemerkt als een verbonden partij. De resterende aandelen worden ultimo 2022 gehouden door 73 aandeelhouders, geen van allen verbonden partijen. Voor een volledig overzicht van onze aandeelhouders verwijzen wij naar https://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/aandeelhouders/.

De Alliander-groep heeft belangen in diverse deelnemingen en joint ventures, waarin ze ofwel invloed van betekenis heeft, maar geen beslissende zeggenschap, ofwel gezamenlijke zeggenschap uitoefent in bedrijfsvoering en financieel beleid. Transacties met deze partijen, waarvan sommige significant zijn, worden uitgevoerd tegen marktcondities en prijzen die niet gunstiger zijn dan die welke bedongen zouden zijn met derde, onafhankelijke partijen. Op grond hiervan worden deze deelnemingen en joint ventures aangemerkt als verbonden partijen.

Met verbonden partijen zijn de volgende transacties gedaan uit hoofde van inkoop en verkoop van goederen en diensten:

Transacties met verbonden partijen

€ miljoen

2022

2021

Verkoop van goederen en diensten aan:

   

Deelnemingen

-

1

Joint ventures

118

109

     

Totaal

118

110

     

Inkoop van goederen en diensten van:

   

Deelnemingen

34

28

Joint ventures

199

185

     

Totaal

233

213

De transacties met de provincie Gelderland worden niet in het overzicht weergegeven als gevolg van de vrijstelling die daarvoor van toepassing is voor verbonden partijen die overheid zijn (IAS 24, alinea 25). In het kader van de uitgifte van de converteerbare aandeelhouderslening heeft er een transactie plaats gevonden met de provincie Gelderland. Met personen die als verbonden partij kunnen worden aangemerkt zijn geen transacties van betekenis geweest. Voor een toelichting op de beloningen van de bestuurders, die als verbonden partij kwalificeren, wordt verwezen naar noot 24.

De met verbonden partijen uitstaande posities voor transacties voor inkopen en verkopen met verbonden partijen zijn niet materieel. Per eind 2022 heeft Alliander een vordering van € 17 miljoen (2021: € 19 miljoen) voor verstrekte leningen aan verbonden partijen, een vordering van € 24 miljoen (2021: € 0,2 miljoen) uit hoofde van rekening-courant faciliteiten met verbonden partijen en een langlopende rentedragende verplichting van € 270 miljoen (2021: € 270 miljoen) in verband met de uitgifte van de converteerbare aandeelhouderslening in 2021.