Definities van kpi's 

KPI

 

Eenheid

 

Definitie

         

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Klantgemak consumenten

 

%

 

Klantgemak wordt gemeten met de Netto Effort Score (NES) op basis van de Consumenten Effort Score (CES) vraag: %gemak - %moeite. De kpi is een berekening van de NES-score, gemiddeld op jaarbasis, over de verschillende ketens van de consumentenmarkt.

Klantgemak zakelijke klanten

 

%

 

Klantgemak wordt gemeten met de Netto Effort Score (NES) op basis van de Consumenten Effort Score (CES) vraag: %gemak - %moeite. De kpi is een berekening van de NES-score, gemiddeld op jaarbasis, over de verschillende ketens van de zakelijke markt.

Uitvalduur elektriciteit

 

min

 

Het aantal verbruikersminuten dat een aangeslotene een ongeplande eletriciteitsonderbreking heeft gehad, gemeten in het aantal minuten per aangeslotene per jaar.
- Het begrip verbruikersminuten valt nader te definieren als: per (ongeplande) onderbreking, het product van het aantal getroffen aangesloten klanten en de tijdsduur van de onderbreking in minuten.
- Het totaal aantal verbruikersminuten als: de gesommeerde verbruikersminuten van alle (ongeplande) onderbrekingen in 2022.
- Het aantal aangeslotenen valt nader te definieren als: de aansluitingen met een verblijfsfunctie, exclusief leegstand.

Herhaalstoringen

 

#

 

Het aantal kabelnummers in het gereguleerde domein dat in de afgelopen 12 maanden is getroffen door 6 of meer energie-onderbrekingen in het laagspanningsnet.

         

Een kredietwaardige onderneming met solide rendement

Kredietbeoordeling

 

Rating

 

Een beoordeling vanuit de onafhankelijke ratingbureau's, zoals Moody's en S&P, op de kredietwaardigheid van Alliander.

FFO/nettoschuldpositie

 

%

 

Het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie.

Rentedeking

 

#

 

Het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties.

Solvabiliteit

 

%

 

Eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door het balanstotaal minus de vooruitontvangen opbrengsten.

         

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

 

Kton

 

De CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering wordt conform de sector gemeten. De CO2-emissie bestaat uit drie componenten:
- Directe emissies van activiteiten in eigen beheer.
- Indirecte emissies van activiteiten in eigen beheer.
- Alle uitstoot van broeikasgassen bij derden die direct het gevolg zijn van de activiteiten van de netbeheerder.

Circulair ingekocht

 

%

 

Het percentage gerecycled materiaal dat in de ingekochte producten is begrepen en het percentage materiaal dat recyclebaar is aan het eind van de levensduur. Het percentage recyclebaar materiaal is gebaseerd op grondstofpaspoorten uitgegeven door de leverancier. De scope is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.

         

Een veilig netwerk en veilige data- en werkomgeving

LTIF (lost time injury frequency)

 

#

 

Aantal arbeidsongevallen over het boekjaar van interne werknemers (eigen en inhuur) dat heeft geleid tot verzuim na het ongeval, uitgedrukt per miljoen gewerkte manuren. Een verzuimongeval bedraagt minimaal 24 uur. De LTIF realisatie wordt berekend op basis van het gemiddelde FTE-aantal op basis van budget 2022 en realisatie 2021 en een urennorm per medewerker van 1.800 per jaar.

         

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Medewerkersonderzoek

 

#

 

Een onderzoek uitgevoerd conform de methodiek van Effectory waarbij de bevlogenheid van de medewerker wordt gemeten.

Verzuim medewerkers

 

%

 

Het gemiddeld voortschrijdend 12-maands verzuim voor eigen personeel, niet zijnde verzuim vanwege zwangerschap.

Vrouwen in leidinggevende posities

 

%

 

Het aantal vrouwelijke leidinggevenden ten opzichte van het totaal aantal leidinggevenden.

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

#

 

Medewerkers die voldoen aan het doelgroepenregister van de quotumwet Arbeidbeperkten en werkervaringsplekken (voor medewerker die wel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben maar niet vallen onder het doelgroepenregister).