Materialiteitstoets

Alliander bepaalt jaarlijks op gestructureerde wijze welke onderwerpen minimaal aan bod komen in het jaarverslag. Hiertoe maken we gebruik van een materialiteitstoets. Het beoordelen van de materiële thema’s en de impacts van deze thema’s op de economie, het milieu en mensen (inclusief mensenrechten) staat aan de basis van de inhoud van het geïntegreerde jaarverslag en vindt plaats in een vroeg stadium van het verslagleggingsproces. Het materialiteitsonderzoek berust op een duale beoordeling: enerzijds beoordelen verschillende stakeholdergroepen de relevantie van verschillende thema’s en anderzijds beoordelen we wat de impact is van deze thema’s op het bedrijf en de maatschappij.

Thematiek 2022

Voor 2022 hebben we onze materiele thema’s opnieuw beoordeeld. Hierbij hebben we de impact van thema’s geëvalueerd met thema eigenaren en specialisten binnen Alliander en deze opnieuw vastgesteld. Naast de impact op de omgeving en stakeholders is ook het risico van het thema voor de organisatie als impactmaat meegenomen. Als resultaat van de herijking zien we enige wijzigingen. Zo hebben we in 2022 gezien dat de impact die Alliander heeft met diverse onderwerpen op de economie, het milieu en mensen is gestegen ten opzichte van andere jaren. Dit betreft: ‘Realisatie werkpakket’, ‘Samenwerking aan innovatieve oplossingen’, ‘Klimaatverandering, energieverbruik en CO2’, ‘Aantrekken en ontwikkelen van talent’, ‘Samenwerking en dialoog met stakeholders’, ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten’, ‘Diverse en inclusieve organisatie’, ‘Niet klimaat-gerelateerde milieuthema’s’ en ‘Toegang tot groen kapitaal’. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen zoals de krapte op de arbeidsmarkt die samenhangt met de uitdagingen die Alliander daardoor ondervindt om ons werkpakket te realiseren en de stijgende energieprijzen die een impact hebben op de toegang tot betaalbare energie. De vijftien meest relevante thema’s zijn richtinggevend geweest bij het proces van inhoudsbepaling van het jaarverslag en komen in de stakeholderhoofdstukken uitgebreid aan de orde. Ten opzichte van de top vijftien van voorgaand jaar is het onderwerp ‘Niet klimaat-gerelateerde milieuthema’s’ dit jaar wel opgenomen en is het onderwerp ‘Corporate governance en bedrijfsethiek’ uit onze top vijftien gehaald. Het thema Niet Klimaatgerelateerde milieuthema’s is geconcretiseerd met inhoud over Circulaire bedrijfsvoering.

Het proces in vijf stappen

In 2021 is de relevantie van verschillende thema’s vanuit de diverse stakeholdergroepen beoordeeld en anderzijds is intern beoordeeld wat de impact is van deze thema’s op het bedrijf. In 2022 hebben we de impact van de thema’s opnieuw beoordeeld.

Stap 1: identificatie van relevante aspecten en thema’s

De eerste stap bestond uit het opstellen van een lijst met maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor de organisatie. Leidraad is daarbij de lijst met aspecten zoals opgenomen in de GRI Universal Standards. Aan de hand van bronnen- en trendonderzoek is onderzocht welke actuele maatschappelijke thema’s relevantie kunnen hebben voor Alliander. Ten opzichte van eerdere verslagjaren heeft dit tot enige bijstelling in de lijst met thema’s geleid.

Relevantie voor stakeholders

De relevantie van de thema’s vanuit stakeholderperspectief is in 2021 bepaald door middel van een digitale vragenlijst die is aangeboden aan een representatieve groep stakeholdervertegenwoordigers. Dit heeft geleid tot een duidelijk beeld van materiele thema’s van onze stakeholders. Het resultaat is een overzicht met prioritering van de thema’s met de meeste relevantie vanuit stakeholderperspectief.

Impact voor Alliander

De omvang en het effect ('impact') van de thema's zijn opnieuw bepaald in 2022 door een intern panel van thema eigenaren en specialisten waarbij de materialiteitsscore uit het voorgaande verslagjaar is meegenomen als basis. Hierbij is opnieuw een afweging gemaakt van de actuele en potentiele impacts die Alliander met de materiële onderwerpen kan hebben op de economie, het milieu en mensen (incl. mensenrechten). Het impactmodel zoals gehanteerd binnen deze methode bestaat uit drie aspecten. Per thema is bepaald wat de relevantie is met betrekking tot:

  • de economische, sociale en economische impacts voor het bedrijf met inbegrip van mensenrechten

  • de geschatte impact voor de omgeving

  • de relatieve omvang van de impact

  • de potentiële en directe impacts

De impactanalyse geeft inzicht in de kansen en risico’s voor de organisatie en de prioriteit die een aanpak van het onderwerp verdient. De informatie is samengebracht in een concept materialiteitsgrafiek. De uitkomsten van deze impactanalyse en de materialiteitsgrafiek zijn intern besproken en beschikbaar gesteld aan de Raad van Bestuur. Er is onder meer geconcludeerd dat de onderwerpen waarmee Alliander de meeste impact heeft of kan hebben ook overeenkomen met de belangrijkste opgaven waar Alliander zich voor inzet.

Stap 2: weging en vergelijking met voorgaande jaren

Alliander hanteert voor de materialiteitstoets een gewogen gemiddelde over meerdere jaren. Naast de grotere betrouwbaarheid en de mindere gevoeligheid voor hypes en meetfouten is het doel om hiermee ontwikkelingen in de materialiteit van thema's trendmatig in kaart te brengen.

Stap 3: GRI-aspecten met relevantie voor Alliander

Thema’s met een hoge materialiteit zijn aangesloten op de GRI topic standards. Het overzicht is maatgevend voor de samenstelling van de verantwoordingsinformatie in dit jaarverslag. Daarnaast voert Alliander bedrijfsgerelateerde indicatoren op. Deze zijn aangesloten op de GRI informatie.

Stap 4: materialiteitsgrafiek

De combinatie van de relevantie voor stakeholders op de Y-as en de impact die Alliander met de thema’s heeft of kan hebben op de maatschappij op de X-as laat zien wat de invloed is die het thema heeft op de mate van maatschappelijk presteren van de organisatie en daarmee de prioriteit die het heeft binnen het jaarverslag. De materialiteitsgrafiek geeft een uitsnede van de meest materiële onderwerpen voor het jaarverslag van Alliander. Alliander brengt de resultaten van materialiteitanalyse onder in drie categorieën.

Kernthema's

Dit zijn de 15 thema’s in de materialiteitsmatrix die onderscheidend zijn in de ogen van een grote groep stakeholders en impact hebben op de maatschappij. Deze thema's worden uitgebreid behandeld in het jaarverslag.

Bedrijfsthema's

Dit zijn de thema's die, over een grote groep stakeholders bezien, een minder hoge prioriteit krijgen. Dit betreft thema’s die voor enkele stakeholders of bedrijfsvoeringsredenen relevant zijn of vanwege wet- en regelgeving gerapporteerd worden. Deze worden beperkt behandeld in het jaarverslag en zo nodig verder toegelicht in de verslagbijlagen en verbijzonderd in de GRI Content Index.

Potentiële thema's

Dit zijn de thema’s die op dit moment door de meeste stakeholders minder prioriteit krijgen en een lagere impact hebben op de maatschappij. Deze thema’s kunnen in de toekomst echter wel een groter gewicht krijgen en worden door ons gevolgd en waar nodig onderhouden. Voor een aantal geldt dat deze om wettelijke redenen toch deel uitmaken van het jaarverslag of onderdeel zijn van de toelichting in de GRI-index.

Stap 5: implementatie

De door de Raad van Bestuur vastgestelde materialiteit van onderwerpen is de basis van de inhoudelijke inrichting en sturing van het jaarverslagproces. Besloten wordt hoe uitwerking aan de onderwerpen wordt gegeven en hoe deze in de informatie-uitvraag worden opgenomen. Organisatieonderdelen bereiden in samenwerking met verantwoordelijke afdelingen het rapportageproces voor en de afspraken over validatie en verificatie van data worden vastgelegd. Voor verdere toelichting op het rapportageproces wordt verwezen naar 'Over dit verslag' en naar de GRI Content Index. 

Gegevensverzameling

Voor de verzameling van maatschappelijke informatie en gegevens wordt onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Voor de kwantitatieve informatie is gebruikgemaakt van een standaard inventarisatielijst, ’data request‘. Deze is onderdeel van de periodieke interne gegevensuitvraag. De informatie is voor zover mogelijk afkomstig uit de bestaande management- en informatiesystemen binnen Alliander. Daarnaast is gebruikgemaakt van eigen bronnen. De kwaliteit van routinematige informatie wordt geborgd door een stelsel van interne maatregelen, control en auditing. De niet-routinematige informatie wordt voor het verslaggevingsproces intern beoordeeld.

Herformuleringen en mutaties

De volgende onderwerpen in ons maatschappelijk verslag zijn gewijzigd in vergelijking met ons jaarverslag 2021.

Energie en CO2-data

Voor de berekening van de CO2-voetafdruk, het energiegebruik voor het verslagjaar en getransporteerde energievolumes wordt gebruik gemaakt van gerealiseerde getransporteerde energievolumes en nauwkeurige schattingen. Tevens worden de stroometiketten en daarmee CO2-coëfficiënten van het voorafgaande kalenderjaar gehanteerd. Dit leidt tot bijstellingen aan de hand van definitieve data in het meerjarenoverzicht.
Verwijzing: Overige niet-financiële informatie.

Impactdata

Voor het jaar 2022 zijn de attributiewaardes opnieuw bepaald. Hiertoe is een herziene methodiek gehanteerd. Deze wordt toegelicht in het Verantwoordingsdocument Impactmeten bij dit Jaarverslag. De 2021-impacts zijn voor vergelijkingsdoeleinden herrekend met de attributiewaardes uit 2022.
Verwijzing: Verantwoordingsdocument Impactmeten.