Overige niet-financiële informatie

CO2 en energie

Deze paragraaf geeft een gedetailleerd overzicht van het energiegebruik en de CO2-gerelateerde impact van Alliander. Tevens worden de gebruikte methodologie en omrekenfactoren nader toegelicht.

Energieconsumptie

Alliander hanteert 2012 als referentiejaar voor de vergelijkingsgrondslag van de energie- en CO2-data. De reden is dat in 2012 doelstellingen voor CO2-gerelateerde emissies zijn geformuleerd. In dat jaar bedroeg de uitstoot 761 kton CO2eq zonder vergroeningsbeleid. De bruto uitstoot 2022 bedraagt 394 kton CO2eq (-48% t.o.v. 2012), inclusief vergroening bedraagt de netto emissie van onze eigen organisatie 116 kton CO2eq. Tenminste 10% van het elektriciteitsgebruik van onze gebouwen wordt gedekt met eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit op de locatie. Het resterende verbruik van de elektriciteit voor gebouwen wordt ingekocht. Het stroometiket hiervan geeft een waarde van 398 gram CO2/kWh. Het gehele CO2-volume wordt gecompenseerd met Garanties van Oorsprong van windopwekking in Nederland. Voor het kantoor Duiven geldt bovendien dat deze vrijwel energieneutraal is (tenminste A-label). Daarnaast is er sprake van teruglevering aan het elektriciteitsnetwerk. Alle kantoren van Alliander voldoen uiterlijk per 2023 aan A, B of C labelcriteria.

 

2022

2021

2020

Energieconsumptie gebouwen

     

Gasgebruik gebouwen (m3)

667.698

1.069.106

920.301

Elektriciteitsgebruik gebouwen (kWh)

8.089.425

8.202.984

8.095.728

Brandstof wagenpark (liter)

     

Benzine

1.297.752

1.115.626

1.103.185

Diesel

2.608.933

2.770.679

3.102.545

LPG

1.774

2.154

4.960

Elektriciteit (kWh)

3.299.113

2.432.381

358.201

Woon werk verkeer, dienstreizen, vliegreizen (km)

16.453.833

8.846.583

11.157.113

GJ

2022

2021

2020

Conversiefactor1

Energieconsumptie gebouwen

       

Gas- en warmtegebruik

25.709 GJ

37.600 GJ

32.367 GJ

35,17 officiële energetische waarde Nederlands aardgas

Elektriciteitsgebruik2

29.122 GJ

29.531 GJ

29.145 GJ

conversiefactor 3,6 omrekenfactor SI

Totaal energiegebruik gebouwen

54.831 GJ

67.131 GJ

61.512 GJ

 
         

Energieconsumptie mobiliteit

     

Conversiefactor

Benzine

42.047 GJ

36.146 GJ

35.743 GJ

conversiefactor 32,4

Diesel

93.400 GJ

99.190 GJ

111.071 GJ

conversiefcator 35,8

LPG

46 GJ

56 GJ

129 GJ

conversiefactor 26

Elektriciteit

11.877 GJ

8.757 GJ

1.290 GJ

conversiefactor 3,6

Totaal energiegebruik mobiliteit

147.370 GJ

144.149 GJ

148.233 GJ

 
         

Totaal energiegebruik

202.201 GJ

211.280 GJ

209.775 GJ

 

CO2-uitstoot en voetafdruk

Voor de weergave in het hoofdstuk Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie, wordt een sectoruniforme scope toegepast. Deze wijkt af van het GHG-protocol. De waarden in CO2-equivalenten volgens het GHG-protocol zijn in onderstaande tabel opgenomen.

CO2-uitstoot in ton

2022

20211

Scope 1

   

Gasverbruik gebouwen

1.392

2.014

Warmteverbruik gebouwen

39

32

Lekverlies Aardgasnetwerk

162.131

152.102

Lease- & dienstauto's

13.812

13.397

SF6-emissies

1.405

1.441

Inzet aggregaten

6.399

8.848

Totaal scope 1 eigen organisatie

185.179

177.834

     

Scope 2

   

Elektriciteit gebouwen

3.284

3.330

Netverlies elektriciteit technisch

135.147

186.627

Netverlies elektriciteit administratief

67.908

121.210

Totaal scope 2 eigen organisatie

206.338

311.167

     

Scope 3

   

Woon-werk verkeer

2.253

1.419

Dienst- en vliegreizen

207

66

Totaal scope 3 eigen organisatie

2.460

1.485

     

Totaal scope 1, 2 en 3 eigen organisatie

393.977

490.486

     

Vergroening / Compensatie

   

Vergroening netverliezen E

174.697

272.323

Vergroening netverliezen G

90.017

40.048

Vergroening gasgebruik gebouwen

1.431

2.046

Vergroening elektriciteitsgebruik gebouwen

3.284

3.330

Vergroening wagenpark

8.150

7.102

Totaal vergroening eigen organisatie

277.580

324.850

Totaal eigen organisatie inclusief vergroening

116.397

165.637

     

Scope 3- Ketenemissies

   

Componenten ten behoeve van uitbreiding / vernieuwing netwerk

212.408

205.830

Onderhoud, aanleg & ingekochte diensten

244.419

164.382

Overig (afval, investeringen & energie)

53.264

75.555

Totaal scope 3 Ketenemissies

510.091

445767

     

Totaal voetafdruk

626.488

611.403

  • 1Emissie resultaat 2021 scope 1 en 2 herrekend naar de meest recente emissiefactoren

De meeste gegevens, zoals opgenomen in de tabellen en grafieken in dit verslag, zijn gebaseerd op onderliggende bronsystemen. Voor een aantal gegevens wordt gebruik gemaakt van registratie en/of rapportage door derden. 

Bij totstandkoming van de CO2-voetafdruk en het energieverbruik, wordt gebruik gemaakt van aannames en inschattingen. Sinds 2016 wordt de CO2-emissiefactor voor het netverlies berekend op basis van de inkoop van het netverlies bij onze leveranciers. Voor het jaarverslag 2022 zijn de stroometiketten van 2021 gehanteerd. Dit leidt tot een waarde van de CO2-coëfficiënt van van 0,14414 kg CO2/kWh. Dit is inclusief een correctie van 2% voor tank-to-wheel. 52% van de bruto CO2-footprint wordt veroorzaakt door netverlies elektriciteit. Vanaf 2020 kopen netbeheerders het aardgaslekverlies over een groter deel van de keten verplicht in. Dit heeft tot gevolg dat het aandeel hiervan in de voetafdruk substantieel is toegenomen. Het aandeel van de gaslekverliezen in de bruto voetafdruk 2022 is 41%, ter vergelijking; in 2019 was dit 11%. Het lekverlies gas is gebaseerd op verbruik door klanten zonder energiecontract, oneigenlijk gebruik of diefstal van gas van het net en het aantal kilometers leiding van het gasnetwerk van Alliander. Gietijzeren leidingen hebben hierbij een hoger lekverlies (322,5 m3 per kilometer) en daarmee een hogere uitstoot dan de reguliere kunststofleidingen (55,3 m3 per kilometer). De CO2-equivalent die gehanteerd wordt is 28 (methaan). Over 2022 rapporteren wij ketengerelateerde emissies van inkoop, als onderdeel van scope 3. Dit betreft emissies die plaatsvinden bij onze leveranciers bij het maken, transporteren en leveren van diensten en producten. Berekening vindt plaats op basis van emissie-kentallen per sector vermenigvuldigd met de uitgaven van Alliander in de sector. Deze emissies vallen buiten onze klimaatdoelstelling en zijn geen onderdeel van de intensiteitsindicator.

   

2022

20211

2020

2019

2018

CO2eq emissies netto

kton

116

166

180

245

301

Netto omzet

€ miljoen

2.150

2.120

2.009

1.930

1.920

CO2e emissies/netto omzet

ton/€ miljoen

54

78

90

127

157

  • 1Emissie resultaat 2021, 2020, 2019 en 2018 zijn herrekend naar de meest recente emissiefactoren

Onze CO2 voetafdruk per miljoen euro omzet is de laatste jaren sterk verminderd door gerichte maatregelen.

Transport

De grootste impact die Alliander heeft, ontstaat bij het energietransport naar eindgebruikers van energie. Het gaat hierbij om de volgende hoeveelheden:

 

2022

2021

2020

Electriciteitstransport

25.651 GWh

27.262 GWh

29.723 GWh

Gastransport

4.672 miljoen m3

6.056 miljoen m3

5.600 miljoen m3

Het berekende netverlies is het eindresultaat van het allocatie- en reconciliatieproces, waarbij het verschil wordt berekend van alle volumes die het Liander-net opgaan minus alle volumes die worden afgenomen door eindgebruikers. De belangrijkste oorzaken van netverlies zijn de (weerstand)verliezen tijdens elektriciteitstransport, verbruik door klanten zonder energiecontract en oneigenlijk gebruik of diefstal van stroom van het net. Het totaal netverlies wordt in een zogenaamd reconciliatieproces definitief vastgesteld. Data zijn vanwege meteropnames en accurate verrekening en toewijzing pas na enige jaren definitief.

Voor de energie-intensiteitsratio hanteert Alliander het eigen energieverbruik in GJ in verhouding tot de netto-omzet. In deze ratio worden het gas- en elektriciteitsgebruik van de gebouwen en het brandstofgebruik voor mobiliteit meegenomen. Het verloop van de ratio over een reeks van jaren toont de afname van het eigen energieverbruik per miljoen euro netto-omzet. Door een lagere bezetting van onze gebouwen ten gevolge van de epidemie zien we een afname van het energiegebruik.

 

2022

2021

2020

Energieintensiteitsratio

94 GJ/€ miljoen (202.201/2.150)

100 GJ/€ miljoen (211.280/2.120)

104 GJ/€ miljoen (209.775/2.009)

  • *Deze informatie is niet beschikbaar naar energietype. Voor Alliander geldt dat er inzicht is in de energietypes voor scope 1 gebruik, het onderscheid naar energietype voor eigen gebruik heeft een veel minder grote omvang en impact en is daarom niet materieel.

Groen gas

De totale invoeding groen gas in het verzorgingsgebied in aantal m3 in het jaar 2022 was 66 miljoen m3: een stijging van 12% ten opzichte van 2021. Dit gebeurde met 24 groen gas-aansluitingen. Met groen gas wordt bedoeld:

  • Groen gas: Bio-SNG, Biogas of Stortgas dat tot aardgaskwaliteit is opgewerkt.

  • Biogas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst gas onderscheidt, doordat het een product is uit een vergistingsproces. Het bevat voornamelijk CH4 en CO2.

  • Stortgas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst gas onderscheidt, doordat het een product is van een stortplaats. De samenstelling is vergelijkbaar met Biogas.

  • Bio-SNG: SNG dat geproduceerd wordt uit uitsluitend biomassa.

Crisisorganisatie

Alliander beschikt over een crisisorganisatie, die onder meer bij grote storingen wordt ingezet. In deze organisatie draaien functionarissen van diverse afdelingen piketdiensten. Afhankelijk van de aard en omvang van het incident stellen we na afloop een case- en/of onderzoeksteam samen om eventuele interne en/of externe onderzoeken te begeleiden en af te ronden. Alle grote incidenten worden geëvalueerd, op basis waarvan mogelijke verbeteringen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd.

MVO-organisatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een integrale verantwoordelijkheid voor alle organisatieonderdelen en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus. Alle organisatieonderdelen beschikken over een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve maatschappelijke effecten van hun bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor de economische, ecologische en sociale impact van Alliander. De manager MVO communiceert het beleid naar de directeuren van de organisatieonderdelen en faciliteert het directieteam bij het vaststellen van kwantificeerbare parameters voor het monitoren van voortgang. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen consulteren vertegenwoordigers van de stakeholders. Door aanwezigheid of vertegenwoordiging in regulier en ad-hoc overleg wordt actief kennisgenomen van ontwikkelingen en standpunten over strategische thema's. Zie het hoofdstuk Interactie met stakeholders voor de verschillende maatschappelijke onderwerpen die zijn besproken.
De resultaten van het MVO-beleid worden met de stakeholders geëvalueerd. Aan de hand van onder meer klantconsultaties, medewerker enquêtes, aandeelhoudersbijeenkomsten, rondetafelbijeenkomsten, het expertpanel bij de maatschappelijke verslaglegging wordt vastgesteld in welke mate stakeholders het beleid en de resultaten waarderen.

Externe assurance Maatschappelijk deel Jaarverslag

Alliander vindt het voor haar stakeholders van belang om assurance te verkrijgen bij het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Voor het jaarverslag 2022 heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid verkregen voor het meest relevante deel van het jaarverslag, namelijk de belangrijkste stuurvariabelen van het bedrijf (financieel én niet financieel).

Daarnaast heeft Alliander redelijke mate van zekerheid verkregen bij de meest materiële thema's voor de verslaggeving (Materialiteitstoets). Ook heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid verkregen bij de rest van het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Ter waarborging van de kwaliteit van de maatschappelijke informatie hanteert Alliander het 'three-lines-model'. Vanuit onder meer de stakeholderdialoog, materialiteitstoets en GRI vindt een uitvraag plaats bij de organisatieonderdelen voor de aanlevering van maatschappelijke informatie. De organisatieonderdelen vormen de eerste verdedigingslinie en zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van betrouwbare informatie. De business controller van het desbetreffende organisatieonderdeel, als tweede verdedigingslinie, bewaakt de tijdige en betrouwbare aanlevering door de organisatieonderdelen. De business controller toetst onder meer de onderbouwing en analyses aangeleverd door de bedrijfsonderdelen en bouwt een dossier op voor de verificatie door de interne accountantsdienst. De interne accountantsdienst vormt de derde verdedigingslinie en verifieert de maatschappelijke informatie alvorens deze door de externe accountant wordt beoordeeld. De externe accountant vormt het sluitstuk van het verificatieproces en verstrekt uiteindelijk zekerheid, zoals verwoord in haar verklaring.

Aanvullende data

Omschrijving

31-12-22

31-12-21

Datum verslag

6-mrt-23

24-feb-22

     

Klant

   

Frequentie stroomonderbreking (Saifi)

0,351

0,267

Stroomonderbrekingsduur Saidi (minuten)

21,3

20,9

Caidi (minuten)

60,6

78,2

Efficiency van transport en distributie: totaal netverlies als % van de totale invoeding

4,96%

4,81%

Totale lengte van gehuurde glasvezelinfrastructuur

4.962 km

4.986 km

Totale lengte van eigen glasvezelinfrastructuur

4.275 km

4.279 km

Nieuw gerealiseerde glasvezelinfrastructuur

146 km

121 km

Aantal afgesloten panden

5.791

3.210

     

Medewerker

   

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 jaar

24%

25%

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 10 jaar

35%

36%

Medewerkers met arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (aantal)

853

592

Percentage man arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

77%

81%

Percentage vrouw arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

23%

19%

Medewerkers met arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (aantal)

5.566

5.571

Percentage man arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

80%

81%

Percentage vrouw arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

20%

19%

Medewerkers met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal)

5.995

5.799

Percentage man met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

85%

88%

Percentage vrouw met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

49%

11%

Medewerkers met inhuurcontract (aantal)

1.256

1.151

Percentage man inhuurcontract

81%

83%

Percentage vrouw inhuurcontract

16%

16%

Medewerkers met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal)

1.680

1.514

Percentage man met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

15%

53%

Percentage vrouw met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

51%

47%

Totale personeelomvang (aantal)

7.675

7.313

Totale eigen personeelomvang (fte)

6.214

5.991

Totale personeelomvang Inhuur (fte)

1.155

1.172

Percentage werknemers betrokken bij en onderhevig aan collectieve regelingen arbeidsovereenkomsten

99,93%

99,93%

Instroom mannelijke medewerkers (aantal)

706

539

Instroom vrouwelijke medewerkers (aantal)

242

133

Uitstroom mannelijke medewerkers (aantal)

435

381

Uitstroom vrouwelijke medewerkers (aantal)

121

91

Medewerkers in leeftijdscategorie < 25 jaar

136

113

Medewerkers in leeftijdscategorie >= 55 jaar

1.551

1.577

Medewerkers in leeftijdscategorie 25 - 35 jaar

1.420

1.288

Medewerkers in leeftijdscategorie 35 - 45 jaar

1.901

1.790

Medewerkers in leeftijdscategorie 45 - 55 jaar

1.411

1.395

Medewerkers in leidinggevende posities (aantal)

472

469

Mannelijke medewerkers (aantal)

5.112

4.959

Vrouwelijke medewerkers (aantal)

1.306

1.203

Vrouwelijke medewerkers in leidinggevende positie

28,3%

28,1%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (aantal)

90

77

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (fte)

73,2

62

Verhouding salaris vrouw/man

100,6%

101,3%

Verzuim

4,8%

4,6%

Verzuim man

4,4%

4,4%

Verzuim vrouw

6,4%

5,4%

Ongevallen met dodelijke afloop tot gevolg (inclusief aannemers en derden)

0

0

Aantal gevallen van gemelde klachten over arbeidsomstandigheden via het formele klachtenmechanisme

72

51

Aandeel van het medewerkersbestand dat is vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer

99,9%

99,9%

Aantal gemelde gevallen van ongewenste omgangsvormen (en discriminatie) door medewerkers

57

33

Aantal medewerkers die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

2.001

1.789

Aantal contractanten die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

272

205

     

Milieu

   

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

2

0

Aantal bij bevoegd gezag gemelde milieu incidenten

8

9

Aantal opgelegde niet financiële sancties wegens niet (goed) naleven van milieu- wet- en regelgeving

13

1

Waterverbruik (m3)

11.390

6.029

Kantoorafval: papier (ton)

530

736

Kantoorafval: datazeker papier (ton)

43

51

Kantoorafval: divers (ton)

217

239

Kantoorafval: gevaarlijk (ton)

2

9

Bedrijfsafval: metaal (ton)

7.742

7.044

Bedrijfsafval: hout (ton)

239

288

Bedrijfsafval: kunststof (ton)

712

724

Bedrijfsafval: grond (ton)

1.723

1.023

Bedrijfsafval: divers (ton)

4.727

4.788

Gevaarlijk afval (ton)

583

926

Afval: totaal jaar gewicht (ton)

16.517

15.828

     

Bestuur en Maatschappij

   

Significante financiële steun van overheden (lager belastingtarief, subsidies, krediet, investeringspremies)

€ 2.069.261

€ 1.518.625

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen/juridische procedures gezondheid en veiligheid van klanten en/of derden

0

1 afgerond, 0 lopend

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

€ 0

€ 25.000

Lopende rechtszaken tegen de organisatie door derden waarin corruptie/fraude (onderdeel van) de aanklacht vormt (aantal)

0

0

Bedrijven waarmee relatie is verbroken vanwege corruptie/fraude (aantal)

0

0

Medewerkers geconfronteerd met maatregelen vanwege corruptie/fraude (aantal)

12

5

ISO 9001 Certificaat

 

ISO 9001

ISO 14001 Certificaat

 

ISO 14001

Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer

 

NTA 8120

VGM Checklist

 

VGM Checklist

CO2 prestatieladder

 

CO2 Prestatieladder

ISO 55001 Assetmanagement

 

ISO 55001 assetmanagement