Noot 45 Verplichtingen uit hoofde van leases

De verplichtingen uit hoofde van leases zijn ultimo 2022 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2022

       

Toekomstige op de balans opgenomen leaseverplichtingen

19

43

50

112

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-1

-3

-1

-5

         

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

18

40

49

107

         

Stand per 31 december 2021

       

Toekomstige op de balans opgenomen leaseverplichtingen

17

42

49

108

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-

-1

-2

-3

         

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

17

41

47

105

Dit betreft verplichtingen uit hoofde van leases inzake bedrijfspanden en bedrijfsauto’s.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er ultimo 2022 nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 8 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft leaseauto's. Ultimo 2021 was dit bedrag € 3 miljoen.