Noot 28 Financiële lasten

€ miljoen

2022

2021

Leningen van derden

-51

-40

Valuta-omrekeningsverschillen

-

-11

Overige financiële lasten

-3

-56

     

Totaal

-54

-107

De daling van de financiële lasten in 2022 wordt met name veroorzaakt door het boekverlies op de aflossing van de leaseverplichtingen gerelateerd aan een tweetal vroegtijdige beëindigde CBL’s in 2021. Daarnaast zijn de financiele lasten op langlopende leningen hoger in 2022 door de uitgifte van een converteerbare achtergestelde lening ultimo 2021.