Noot 42 Liquide middelen

In het saldo liquide middelen ultimo 2022 zijn geen liquide middelen begrepen waarover Alliander niet vrij kan beschikken (2021: idem).