Noot 13 Rentedragende verplichtingen

De mutaties in nieuwe leningen, aflossingen en terugbetaalde waarborgsommen gedurende het jaar hebben geleid tot kasstromen; de overige mutaties hebben niet geleid tot kasstromen in het jaar.

De boekwaarde van de lang- en kortlopende rentedragende verplichtingen is als volgt:

€ miljoen

2022

2021

Boekwaarde per 1 januari

3.111

2.487

     

Mutaties

   

Nieuwe leningen

797

599

Aflossingen

-410

-48

Valuta-omrekeningsverschillen

-

1

Terugbetaalde waarborgsommen

-72

72

Totaal

315

624

     

Boekwaarde per 31 december

3.426

3.111

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Achtergestelde leningen

2,1%

2,2%

-

8

599

599

Onderhandse en groenleningen

1,1%

1,1%

126

1

310

436

Euro Medium Term Notes

1,5%

1,4%

-

400

2.090

1.592

Euro Commercial Paper

1,7%

0,0%

300

-

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

72

1

3

             

Boekwaarde per 31 december

   

426

481

3.000

2.630

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2022 € 426 miljoen (2021: € 481 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden (€ 126 miljoen) en uitgegeven commercial paper (€ 300 miljoen).

Op 9 september 2022 heeft Alliander voor een bedrag van € 500 miljoen aan groene obligaties uitgegeven. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar. De uitgifte vond plaats tegen een uitgifteprijs van 99,631% en een couponrente van 2,625%. De opbrengsten worden gebruikt om verdere investeringen in het elektriciteitsnet ten behoeve van de energie transitie mogelijk te maken. Voor het plaatsen van deze groene obligaties heeft Alliander in augustus 2022 haar Green Finance Framework vernieuwd.

Ultimo 2022 was voor een boekwaarde van € 2.090 miljoen (nominaal € 2.100 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Eind 2022 staat in het kader van het ECP-programma een bedrag open van € 300 miljoen (2021: nihil).

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2022

2021

Minder dan 1 jaar

426

481

Tussen 1 en 2 jaar

400

125

Tussen 2 en 3 jaar

9

400

Tussen 3 en 4 jaar

299

9

Tussen 4 en 5 jaar

497

299

Meer dan 5 jaar

1.795

1.797

     

Boekwaarde per 31 december

3.426

3.111