Noot 15 Voorzieningen voor personeelsbeloningen

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Langetermijnpersoneelsbeloningen

           

Vergoedingen na uitdiensttreding

-

-

1

2

1

2

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

7

10

16

22

23

32

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening

3

3

1

4

4

7

Totaal

10

13

18

28

28

41

             

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

           

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

25

25

-

-

25

25

             

Boekwaarde per 31 december

35

38

18

28

53

66

Vergoedingen na uitdiensttreding

Naar aanleiding van de in 2008 opgetreden verslechtering van dekkingsgraad heeft het ABP in 2009 een herstelplan opgesteld. Jaarlijks voert het ABP aan het begin van het jaar een evaluatie uit van de voortgang van het herstel op basis van de gerealiseerde dekkingsgraad per eind van het voorgaande jaar. De beleidsdekkingsgraad kwam eind 2022 uit op 119%; de actuele dekkingsgraad op 110%, de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bedroeg in 2022 25,9% van het pensioengevend salaris. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt 27,9% in 2023. De premie van het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) bedraagt in 2023 0,8%.

Het relatieve aandeel van Alliander in de pensioenregeling van het ABP op basis van het aantal deelnemers bedraagt circa 0,5%. De in 2023 te betalen pensioenpremies voor de collectieve regelingen bedragen naar verwachting € 97 miljoen (waarvan naar verwachting € 68 miljoen voor rekening van Alliander zal zijn).

Naast de collectieve regelingen voor de pensioenregelingen in Nederland, kent Alliander een tweetal niet-materiële toegezegd pensioenregelingen bij dochterondernemingen in Duitsland. Deze regelingen worden conform de gewijzigde IAS 19 verwerkt. Dit betekent dat met ingang van 2013 actuariële resultaten en herwaarderingen direct worden verwerkt. Als gevolg van de beperkte bedragen is dit niet zichtbaar in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening voor vergoedingen na uitdiensttreding bedroeg aan het eind van 2022 € 1 miljoen (2021: € 2 miljoen) en is als volgt opgebouwd:

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Pensioenrechten en toegezegde rechten inzake de ziektekostenverzekering van gepensioneerde werknemers

-

-

1

2

1

2

             

Actuariële waarde per 31 december

-

-

1

2

1

2

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Jubileumuitkeringen

1

1

10

13

11

14

Uitkeringen bij langdurig ziekteverlof/invaliditeit

5

7

5

8

10

15

Uitkeringen bij werkloosheid

1

2

1

1

2

3

             

Boekwaarde per 31 december

7

10

16

22

23

32

Alliander kent een aantal overige langetermijnpersoneelsbeloningen. De voorziening omvat de volgende soorten uitkeringen:

  • Uitkeringen bij langdurig ziekteverlof: deze voorziening dekt de verplichting om gedurende een periode van twee jaar de betrokken medewerker zijn salaris geheel of gedeeltelijk door te betalen;

  • Uitkering bij invaliditeit: Alliander is eigenrisicodrager voor de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze voorziening dekt de verplichting voor medewerkers van Alliander die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden;

  • Uitkeringen bij werkloosheid: Alliander is eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Indien een medewerker van Alliander werkloos wordt, dan komt de uitkering ten laste van Alliander voor een periode van 3 maanden tot maximaal 38 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden van de betrokkene en;

  • Jubileumuitkeringen: de jubileumregeling dekt de jubileumuitkeringen bij het bereiken van het 25 en 40-jarig dienstverband. Daarnaast houden werknemers geboren vóór 1 januari 1963 het recht op een uitkering na pensionering. Tevens blijft het 50 jarig jubileum 5 jaar in stand ingaande 1 januari 2020.

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening

Onder de voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties worden opgenomen de vergoedingen en/of aanvullingen op uitkeringen die worden betaald aan medewerkers van wie de arbeidsrelatie is of waarschijnlijk wordt beëindigd. De uitkeringen en aanvullingen zijn gebaseerd op het Sociaal Plan van Alliander en individuele afspraken. Het Sociaal Plan wordt periodiek onderhandeld en vastgesteld. Gedurende 2022 is een bedrag van € 3 miljoen onttrokken aan de reorganisatievoorziening (2021: toegevoegd € 5 miljoen). De voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties bedroeg aan het eind van 2022 € 4 miljoen (2021: € 7 miljoen).

Mutatieoverzicht langetermijnpersoneelsbeloningen

In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen voor vergoedingen na uitdiensttreding, de overige langetermijnpersoneelsbeloningen en de ontslagvergoedingen/reorganisatie opgenomen.

Verloopoverzicht voorzieningen inzake personeelsbeloningen

€ miljoen

Vergoedingen na uitdiensttreding

Overige langetermijn- personeelsbeloningen

Ontslagvergoedingen/ reorganisatie-voorziening

Totaal

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 1 januari 2021

2

33

11

46

         

Mutaties 2021

       

Vrijval

-

-

-5

-5

Dotatie

-

7

9

16

Uitgekeerde bedragen

-

-8

-8

-16

Totaal

-

-1

-4

-5

         

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december 2021

2

32

7

41

         

Mutaties 2022

       

Vrijval

-

-23

-

-23

Dotatie

-

19

3

22

Uitgekeerde bedragen

-

-6

-6

-12

Herrubricering naar kortlopende verplichting

-

-

-

-

Totaal

-

-10

-3

-13

         

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december 2022

2

22

4

28

Veronderstellingen bij de bepaling van de voorzieningen

Hieronder zijn de belangrijkste veronderstellingen weergegeven die bij de bepaling van de voorzieningen zijn gebruikt:

 

2022

2021

Sterftetabellen

Prognosetafel AG2020 / Startjaar = 2022

Prognosetafel AG2020 / Startjaar = 2021

Disconteringsvoet

2,85%-4,81%

0%-0,65%

Verwachte salarisstijging

4,0%

2,5%

Verwachte stijging WAO-/WIA-uitkering

2,0%

2,0%

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

De post kortetermijnpersoneelsbeloningen betreft alle verplichtingen aan het personeel – met uitzondering van het kortlopende deel van de lange termijnpersoneelsbeloningen – die naar verwachting binnen 12 maanden na balansdatum zullen worden afgewikkeld. Deze post omvat nog te betalen salarissen, vakantiedagen, bonussen en overige nog te betalen personeelslasten en bedroeg aan het eind van 2022 € 25 miljoen (2021: € 26 miljoen). De afname van € 1 miljoen betreft met name de afname van de overige schulden aan personeel, niet rentedragend (€ -1 miljoen).