Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2022

2021

Bedrijfsopbrengsten

         

Netto-omzet

21

2.150

 

2.120

 

Overige baten

22

63

 

61

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

   

2.213

 

2.181

           

Bedrijfskosten

         

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-762

 

-623

 

Personeelskosten

24

-710

 

-678

 

Overige bedrijfskosten

25

-186

 

-333

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.658

 

-1.634

 
           

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-539

 

-498

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

294

 

305

 

Totaal bedrijfskosten

   

-1.903

 

-1.827

           

Bedrijfsresultaat

   

310

 

354

           

Financiële baten

27

 

1

 

62

Financiële lasten

28

 

-54

 

-107

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

3

 

5

Resultaat voor belastingen

   

260

 

314

           

Belastingen

29

 

-62

 

-72

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

   

198

 

242

           

Aandeel van derden in resultaat

   

-

 

-

           

Resultaat na belastingen

   

198

 

242

Het resultaat na belastingen 2022 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.