Noot 29 Belastingen

€ miljoen

2022

2021

Belastinglast

-59

-63

Mutatie latente belastingen

-3

-9

     

Totaal

-62

-72

De belastinglast in het boekjaar 2022 bedraagt € 59 miljoen. De mutatie latente belastingen bedraagt € 3 miljoen.

De vennootschapsbelastinglast zoals verantwoord is in de jaarrekening van de fiscale eenheid Alliander N.V. bedraagt € 55,5 miljoen. Dit is het saldo van de berekende vennootschapsbelasting over het resultaat 2022 van € 56 miljoen, de vennootschapsbelasting over voorgaande jaren van € 1,5 miljoen en de vennootschapsbelasting over mutaties in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord minus € 2 miljoen.

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de effectieve belastingdruk:

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%

2022

2021

Belastingtarief in Nederland

25,8

25,0

Effect van:

   

Deelnemingsvrijstelling

-1,5

-

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

-

-1,5

Niet gewaardeerde verliezen

-0,5

-0,3

Overige permanente verschillen

0,5

-

     

Effectieve belastingdruk

24,3

23,2

De effectieve belastingdruk betreft de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures. De effectieve belastingdruk in 2022 bedraagt 24,3% (2021: 23,2%). Ten opzichte van de nominale belastingdruk van 25,8% wordt het verschil met name veroorzaakt door het effect van de deelnemingsvrijstelling (neerwaarts effect 1,5%).