Over dit verslag

Met het Alliander jaarverslag kijken we terug op onze activiteiten en resultaten in 2022. Uitgangspunten voor onze geïntegreerde verslaglegging zijn onze waarde voor de samenleving, de dialoog met onze stakeholders over materiële thema’s en transparantie. Het jaarverslag is gepubliceerd op 9 maart 2023.

Langetermijnwaardecreatie als basis

Ons waardecreatiemodel vormt de leidraad van dit jaarverslag en maakt duidelijk hoe we omgaan met onze kapitalen en wat dat de maatschappij oplevert. We gaan eerst in op onze rol in de energievoorziening en onze missie. We geven een overzicht van trends en ontwikkelingen die op onze organisatie van invloed zijn en laten zien hoe die doorwerken in onze strategie. Daarna rapporteren wij over onze activiteiten en de waarde die wij op de lange termijn creëren:

 • Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

 • Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

 • Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

 • Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

 • Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

In het laatste deel van het bestuursverslag geven we inzicht in de effecten van ons werk op de maatschappij (impacts) en in onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Verder geven we uitleg over onze governance.

Stakeholderdialoog

Dankzij de doorlopende dialoog met onze stakeholders houden we zicht op trends in de samenleving en op de verwachtingen die stakeholders van ons hebben. We hebben hierdoor de mogelijkheid om samen op te trekken zodat de energietransitie op tijd slaagt en de energievoorziening betaalbaar blijft. Net als voorgaande jaren heeft een stakeholderpanel het verslag al in een vroeg stadium meegelezen. Op 19 december 2022 hebben de leden hun bevindingen met ons gedeeld, waarop wij de structuur en inhoud van het verslag hebben aangescherpt.

Materiële thema's

In 2022 hebben we de materialiteitsanalyse herijkt aan GRI Standards. Op basis van deskresearch en de materialiteitsanalyse die we in 2021 hebben uitgevoerd hebben we een shortlist van thema’s opgesteld. Die zijn gevalideerd aan de hand van internationale standaarden, peer- en ketenanalyses en ons eigen risicoraamwerk. Op een aantal thema’s zien we belangrijke verschuivingen in de impactbeoordeling, zoals bij Realisatie werkpakket, Samenwerken aan innovatieve oplossingen en Toegang tot betaalbare energie. Het thema Overige milieuthema’s is nieuw in de top vijftien. Deze aanpassingen hebben geen directe gevolgen voor de inhoud van het verslag, omdat deze onderwerpen er al deel van uitmaakten. 

De volgorde van de thema's geeft aan in welke mate zij onder de aandacht zijn gekomen en daarmee de prioriteiten voor Alliander in 2022. Voor uitleg over de wijzigingen, de methodiek en de resultaten van de herijking verwijzen we naar de Materialiteitstoets.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
De waarde die we creëren op de lange termijn
Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten
Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie
Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving
Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen
Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement
Impact op alle waarden op de lange termijn
A
Faciliteren van de energietransitie
B
Leveringsbetrouwbaarheid
C
Realisatie werkpakket
D
Samenwerken aan innovatieve oplossingen
E
Veilig werken en veilige infrastructuur
F
Klimaatverandering, energieverbruik en CO2
G
Toegang tot betaalbare energie
H
Datagedreven netbeheer
I
Dataveiligheid, privacy en cybersecurity
J
Tevreden klanten
K
Aantrekken en ontwikkelen van talent
L
Samenwerking en dialoog met stakeholders
M
Verandervermogen organisatie
N
Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
O
Overige milieuthema’s: Circulaire bedrijfsvoering

Geïntegreerd verslag

In dit jaarverslag hebben we financiële, operationele en maatschappelijke informatie op een geïntegreerde manier verwerkt. De bouwstenen hiervoor zijn:

 • International Financial Reporting Standards 

 • Nederlandse Corporate Governance Code 2016

 • GRI Universal Standards 2021-rapportagerichtlijnen. In het online verslag is de GRI Content Index opgenomen.

 • Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

 • EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity

 • EU Taxonomy Regulation en afgeleide regelgeving

 • International Integrated Reporting Council IIRC

 • TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures)

 • Boek 2 BW Titel 9 en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Consolidatie

Voor financiële informatie geldt een volledige consolidatie ongeacht materialiteit. Voor de maatschappelijke informatie zijn de data van Alliander en de belangrijkste dochterondernemingen geconsolideerd. De meest materiële onderwerpen voor onze stakeholders hebben primair betrekking op de activiteiten van deze bedrijven. Verder hebben we informatie verwerkt vanuit overige bedrijfsactiviteiten van Alliander als zij van materieel belang zijn. Aanvullende duiding over reikwijdte en scope wordt zo nodig in voetnoten bij de informatie in het verslag vermeld. Waar dit niet van toepassing is, vermelden we dit nadrukkelijk.

Zowel in de financiële als in de maatschappelijke verslaggeving wordt zowel in het geval van acquisities als in het geval van desinvesteringen rekening gehouden met het moment van acquireren of desinvesteren. Met betrekking tot de informatie in dit verslag (financieel en niet-financieel) worden alle gegevens meegenomen vanaf acquisitiedatum en tot op de datum van desinvestering, tenzij anders vermeld.

Het besluit ‘Bekendmaking niet-financiële informatie’ en het besluit ‘Bekendmaking diversiteitsbeleid’ passen bij de intrinsieke waarde van Alliander om informatie te verstrekken over een aantal niet-financiële onderwerpen en diversiteit. We rapporteren in overeenstemming met deze besluiten. Voor de materiële aspecten van het thema mensenrechten verwijzen wij naar betreffende bepalingen in onze Leveranciersgedragscode. De paragraaf Integriteit in het hoofdstuk Corporate governance bevat informatie over ethisch zakendoen.

Transparantie

Alliander opereert in een complex krachtenveld binnen een energiesector die sterk in beweging is. Wij hechten veel waarde aan transparantie, net als onze stakeholders. We hanteren de Transparantierichtlijn, de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 en de mondiale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Met ons jaarverslag over 2021 zijn we in de top drie geëindigd van de Henri Sijthoff Prijs van het Financieele Dagblad.

Uitnodiging aan stakeholders en lezers

Alliander gaat graag met stakeholders in gesprek over de energietransitie en de omschakeling naar een nieuw energiesysteem. Lezers van het verslag die willen meepraten over de energietransitie of vragen, opmerkingen en tips hebben, nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen via communicatie@alliander.com.