Noot 33 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

2022

De posten activa aangehouden voor verkoop alsmede de verplichtingen aangehouden voor verkoop ultimo 2022 hebben volledig betrekking op de activa en verplichtingen van Kenter B.V. en de locatie Spaklerweg te Amsterdam.

€ miljoen

Activa aangehouden
voor verkoop

Verplichtingen
aangehouden voor verkoop

Kenter

155

16

Spaklerweg

7

 

Totaal

162

16

Voor Kenter zal worden gezocht naar een nieuwe eigenaar. In 2023 verwacht Alliander het verkoopproces af te ronden en de koper voor te kunnen stellen. Met betrekking tot de locatie Spaklerweg is het de verwachting dat in de loop van 2023 overdracht zal plaatsvinden aan de gemeente Amsterdam, een gevolg van de verkoopovereenkomst uit 2014.

2021

De post activa aangehouden voor verkoop alsmede de verplichtingen aangehouden voor verkoop ultimo 2021 heeft volledig betrekking op de activa en verplichtingen van Stam. Op 10 januari 2022 is deze overdracht geëffectueerd. Voorts is in 2021 de grond (€ 2 miljoen) van één van onze locaties vanuit de activa aangehouden voor verkoop geherrubriceerd naar de materiele vaste activa. Dit vanwege het feit dat naar verwachting de verkoop pas in 2023 gerealiseerd zal worden.

In zowel 2022 als 2021 is geen sprake van beëindigde bedrijfsactiviteiten