Noot 17 Latente belastingen

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

Latente belastingvorderingen

€ miljoen

2022

2021

Verschil in waardering materiële vaste activa

140

148

Overig

1

1

     

Boekwaarde per 31 december

141

149

Deze post van € 141 miljoen bestaat uit de waardering van de tijdelijke verschillen in boekhoudkundige en fiscale waardering van de materiële vaste activa en overige balansposten, waaronder beleggingen en voorzieningen.

De post latente belastingvorderingen inzake materiële vaste activa van € 140 miljoen (2021: € 148 miljoen) heeft betrekking op verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de fiscale boekwaarden anderzijds. Alliander is belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 1998. De met de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben een afschrijvingsperiode tot maximaal 2030. Realisatie van het tijdelijk verschil dat op deze activa betrekking heeft, spreidt zich dan ook uit tot aan deze datum. Daarnaast heeft de post latente belastingen MVA betrekking op de fiscaal geactiveerde algemene kostentoeslag, de gevolgen van de invoering in 2005 van IFRS en de in het verleden fiscaal toegepaste regeling willekeurige afschrijving.

Het overige gedeelte van de latente belastingvordering van € 1 miljoen bestaat uit de verschillen in de commerciële en fiscale waardering van voorzieningen en overige effecten en beleggingen.

Ultimo 2022 bestaat er een totale niet-gewaardeerde latente belastingvordering van € 20 miljoen (ultimo 2021 € 19 miljoen). Deze bestaat uit:

  • Fiscaal compensabele verliezen van onze activiteiten in Duitsland: € 18 miljoen (2021: € 17 miljoen), welke als gevolg van de verwachte resultaatontwikkelingen bij de Duitse entiteiten op middellange termijn niet zijn gewaardeerd;

  • Een bedrag ad € 3 miljoen (2021: € 2 miljoen) die betrekking heeft op een in 2018 verworven Nederlandse dochtermaatschappij.

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële vaste activa

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

155

3

158

       

Mutaties 2021

     

Realisatie tijdelijke verschillen

-12

-2

-14

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

5

-

5

Totaal

-7

-2

-9

       

Boekwaarde per 31 december 2021

148

1

149

       

Mutaties 2022

     

Realisatie tijdelijke verschillen

-7

-

-7

Herrubricering activa aangehouden voor de verkoop

-1

-

-1

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

-

-

-

Totaal

-8

-

-8

       

Boekwaarde per 31 december 2022

140

1

141

De afname in 2022 van de latente belastingvordering met € 8 miljoen bestaat uit een realisatie van tijdelijke verschillen. De realisatie van tijdelijke verschillen die is opgenomen in de winsten-verliesrekening, bedraagt een last van € 3 miljoen. De mutatie in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord bedraagt € 3 miljoen. Een bedrag van € 1 miljoen heeft betrekking op de herrubricering naar aangehouden voor verkoop. De post overige mutaties bedraagt € 1 miljoen.