Meer werk realiseren

Om het energiesysteem van de toekomst te realiseren moet de productie verder omhoog. Door in te zetten op oplossingen gericht op capaciteitsverhoging om tot 2030 meer dan 20.000 transformatorhuisjes te plaatsen, 56 stations te bouwen, 100 stations te verzwaren, 40.000 km kabel aan te leggen, 1.200 km gasnet te vervangen en zo’n 100.000 publieke warmtenetaansluitingen te realiseren in de bestaande bouw. Dit vraagt om innovatieve, integrale en kostenefficiënte oplossingen die we ontwikkelen en waar we sturing aan geven vanuit verschillende sporen.

Gezamenlijke planning voor het uitvoeren van werkzaamheden

We werken intensief samen met onze publieke partners om de realisatieduur van energie-infrastructuur te verkorten. Zo hebben we in Noord-Holland en Amsterdam taskforces opgericht, die als doel hebben de uitbreiding van de energie-infrastructuur gezamenlijk te coördineren. Ook stemmen we projecten af met onze stakeholders, waardoor de verwachtingen en verantwoordelijkheden rondom het halen van de planning aan beide kanten helder is. Onze proactieve communicatie over de planvorming in de regio helpt om onze klanten perspectief te bieden.

Proactief en tijdig organiseren van mensen, materialen en diensten

Door langjarig en op innovatieve manieren grote werkpakketten in de markt te zetten, kunnen we slimmer, meer arbeidscapaciteit aan ons binden en het werk efficiënter, sneller en met meer stabiliteit uitvoeren. We hebben onze organisatie hier in 2022 op ingericht. Een voorbeeld hiervan is de netuitbreiding Lelie (NuLelie) in Friesland en de Noordoostpolder. Voor dit omvangrijke programma heeft Liander drie aannemers/combinaties gecontracteerd, die elk voor een deelgebied met verschillende projecten verantwoordelijk zijn. De gekozen aannemers gaan de komende jaren in het gehele gebied werkzaamheden voorbereiden, kabels aanleggen en transformatorhuisjes plaatsen. In elke gemeente moeten de juiste procedures worden doorlopen om vergunningen te verkrijgen en grond aan te kopen. Liander voert deze altijd in nauwe samenwerking met de betreffende gemeente uit.
Verder zijn we in 2022 gestart om in aanbestedingen toe te werken naar meer gelijkwaardigheid en perspectief in de samenwerking zodat ook het opschalen van de arbeidsmarkt en innovatief werken onderdeel wordt van de contractering van leveranciers van materialen, componenten en aannemers. De verbeterde prognoses vormen daarbij de basis voor onze totale aanbestedingskalender. In samenwerking met leveranciers hebben we bijvoorbeeld het afgelopen jaar de impact van materiaalschaarste op onze productie weten te beperken. Hier hebben de verbeterde prognoses, het meerjarig zicht op ontwikkelingen in de markt en het creëren van een buffervoorraad van vier tot zes maanden op de meest kritieke materialen – distributietransformatoren en kabels – de leverzekerheid van materialen en componenten eveneens vergroot.

Werven en slim opleiden van technici

Om meer werk te kunnen maken blijven we onverminderd inzetten op de noodzakelijke opschaling van het aantal technici. Het vergroten van de instroom, het opleiden en het behouden van technici vormt de basis. We investeren daarbij vooral in gerichte, verkorte opleidingen. Voor monteurs, uitvoerders en engineers zijn modulaire opleidingsprogramma’s in ontwikkeling waarin theorie en praktijk dichter bij elkaar liggen. Hierdoor sluit de opleiding beter aan bij de kennis, ervaring en leerbehoefte en wordt een leerling sneller inzetbaar. Ook in sectoraal verband is het aanvalsplan Techniek een belangrijke stap om gezamenlijk naar voldoende arbeidskrachten toe te werken. In dit programma werken overheid, werkgeversorganisaties en technische sectoren samen bij het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent. Het op te zetten arbeidsmatch-platform gaat naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren in een verbeterde match van vraag en aanbod om zo de instroom en resourcepool te vergroten.

Het versimpelen, innoveren en digitaliseren van werkprocessen

Technische arbeidscapaciteit is en blijft schaars en vormt daarmee een voortdurende belemmering om meer werk uit te voeren. Daarom zoeken we de oplossing nadrukkelijk ook op andere fronten. Denk aan versimpeling, innovatie en digitalisering, zodat we de capaciteit die er wel is effectiever inzetten. Hiervoor werken we binnen Alliander in samenwerking met de sector aan vele initiatieven. Een voorbeeld is de compacte aansluitmodule. Dit is een nieuw plug & play netbeheerderscomponent waarmee objecten in de openbare ruimte zoals een laadpaal of openbare verlichting sneller, veiliger en zelfs zonder gereedschap kunnen worden aangesloten. Dit soort innovaties zijn noodzakelijk om meer werk in dezelfde tijd te kunnen doen. Procesinnovaties als deze maken de totale opgave minder arbeidsintensief en minder complex.