Verduurzaming versnelt in alle sectoren 

Het aantal klanten met duurzame opwek groeit onverminderd door

Jaarlijks sluiten we meer laadpalen, windmolen- en zonneparken aan op het elektriciteitsnet. Daarnaast kloppen producenten van groen gas steeds vaker bij ons aan voor aansluitingen om duurzaam gas te kunnen invoeden op het aardgasnet. In 2022 zagen we wederom een toename van het aantal geregistreerde aansluitingen met een actieve terugleverinstallatie in ons verzorgingsgebied, van 618.000 naar circa 773.000 (+25%). Dat is 13% van het totaal aantal aansluitingen. Nederland heeft ondertussen het hoogste geïnstalleerde PV vermogen per hoofd van de bevolking.

Duurzame ontwikkeling in ons verzorgingsgebied

Opgesteld vermogen zonne-energie

5.874

MW

4.734 MW in 2021

Opgesteld vermogen windenergie

1.850

MW

1.756 MW in 2021

Ingevoede hoeveelheid groen gas

66,0

miljoen m3

59,2 miljoen m3 in 2021

Aantal publieke laadpalen

12.850

10.595 in 2021

Hoge energieprijzen leiden tot een versnelde vraag naar duurzame oplossingen

Onder meer de hoge energieprijzen zijn voor veel van onze klanten afgelopen jaar aanleiding geweest om versneld te investeren in isolatie en verduurzaming van hun woning. Isoleren is cruciaal om het energieverbruik terug te brengen. Het merendeel van de energie in de gebouwde omgeving is immers nodig voor verwarming van onze huizen en panden in de winter. Daar waar verwarmen via elektrische warmtepompen de beste oplossing is, draagt voldoende isolatie bij om de piek van energieverbruik terug te brengen. Het huis of kantoor kan dan van het aardgas afgesloten worden. 

De hoge energieprijzen leidden in aanloop naar de winter ook tot meer gebruik van elektrische straalkacheltjes door consumenten. Alle elektrische kachels samen zouden tot overbelasting van het elektriciteitsnet kunnen leiden en daardoor tot meer storingen. Uit een scenario-analyse bleek dat de kans heel klein is dat er deze winter veel meer storingen op het LS-net zijn door het gebruik van elektrische kachels.

Hoge en volatiele energieprijzen leiden tot gedragsverandering

De hoge energieprijzen en het groeiende aandeel duurzame opwek leiden tot grote prijsverschillen voor elektrische energie gedurende de dag. Deze grote prijsverschillen jagen de inzet van flexibiliteit en daarmee behoefte aan nieuwe contractvormen aan. Zo neemt het aantal projecten voor energieopslag om flexibeler om te gaan met energieopwek en -gebruik snel toe.
In de tweede helft van 2022 zagen we een snelle stijging van consumenten met een dynamisch energiecontract (10.000 naar 250.000) waarbij klanten per uur wisselende energieprijzen betalen. Dit zijn contracten met uurprijzen die een dag van te voren via de leveranciers worden vastgesteld. Deze contracten zijn de afgelopen maanden gemiddeld goedkoper gebleken dan variabele contracten. Voor klanten die beschikken over flexibiliteit zoals elektrische boilers, elektrische auto’s of thuisbatterijen zijn deze contracten extra interessant. Eind 2022 had 1,4% van onze kleinverbruikklanten een dynamisch prijscontract. Dit is mogelijk het begin van een trend die in potentie een groot effect kan hebben op onze netbelasting. 

Onze klanten vragen oplossingen voor onderlinge lokale afstemming van vraag en aanbod

Onze klanten vragen ons steeds meer om oplossingen die het mogelijk maken om energie lokaal uit te wisselen, waarbij de uitwisseling wordt afgestemd op de beschikbare lokale netcapaciteit. Deze klanten staan open om zich te organiseren in zogenaamde energy hubs of energiegemeenschappen. Door opwek en vraag onderling lokaal af te stemmen is minder netcapaciteit nodig en kunnen industrieterreinen uitbreiden of verder verduurzamen. Deze lokale uitwisseling past mogelijk bij een duurzaam toekomstig energiesysteem waarin opwek en vraag dicht bij elkaar zitten en er veel minder noodzaak is tot transport als vraag en aanbod lokaal op elkaar worden afgestemd met onderlinge flexibiliteit. Als Alliander innoveren wij op het faciliteren van deze ontwikkeling. Hierbij zoeken we samenwerking met partijen die oplossingen inzetten en wij vullen die aan met onze oplossingen, zoals het lokale marktplatform ENTRNCE. 

Elektrificatie van mobiliteit 

De komende jaren groeit het aantal nieuwe laadpunten voor elektrische mobiliteit. Dit geldt voor alle varianten: thuisladen, (semi-)publiek laden, snelladen en op het werk laden. In 2022 sloten we 2.255 publieke laadpalen aan (2021: 2.136). Tot en met 2025 neemt de vraag naar laadpalen binnen het verzorgingsgebied van Liander naar verwachting toe tot in totaal ongeveer 35.000.