Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2022

2021

2020

2019

2018

Resultaat

         

Netto-omzet

2.150

2.120

2.009

1.930

1.920

Totaal bedrijfsopbrengsten

2.213

2.181

2.055

1.970

2.068

Totaal bedrijfskosten

-1.903

-1.827

-1.736

-1.591

-1.572

Bedrijfsresultaat

310

354

319

379

496

Resultaat na belastingen

198

242

224

253

334

           

Balans

         

Netto werkkapitaal

-90

-132

-117

-91

-117

Materiële vaste activa

9.091

8.501

7.958

7.476

7.072

Balanstotaal

10.692

10.209

9.422

8.791

8.345

Eigen vermogen

4.570

4.470

4.328

4.224

4.129

Totaal rentedragend vreemd vermogen

3.426

3.111

2.487

2.062

1.796

Totaal financiering

7.996

7.581

6.815

6.286

5.925

Investeringen in vaste activa

1.228

1.014

890

837

732

           

Kasstroom

         

Kasstroom uit operationele activiteiten

572

664

634

638

638

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.175

-639

-775

-713

-496

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

184

301

286

88

-103

Vrije kasstroom

-603

25

-141

-75

143

           

Ratio's

         

Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen

88%

85%

100%

86%

82%

FFO/nettoschuldpositie

19,2%

25,8%

24,1%

29,0%

32,2%

Rentedekking

12,1

17,2

14,2

13,3

12,9

Solvabiliteit

49,0%

53,8%

53,1%

55,6%

57,3%

           

Aandelen per 31 december

         

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Uit te keren dividend

82

101

94

114

150

           

Overig

         

- Elektriciteit

         

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.343

3.276

3.236

3.207

3.169

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

46

43

39

42

40

- Gas

         

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.549

2.539

2.542

2.543

2.533

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

4

4

9

16

20

- Getransporteerde volumes

         

Elektriciteit (GWh)

25.651

27.262

28.946

28.548

29.858

Gas (miljoen m3)

4.672

6.056

5.632

5.860

6.090

Percentage netverlies1

4,96%

4,81%

4,52%

4,49%

4,65%

- Overig

         

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

5.791

3.210

3.756

4.038

3.958

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

526

918

1.128

851

968

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

21,3

20,9

23,2

21,9

30,6

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

6.102

5.936

5.786

5.686

5.712

  • 1De laatste twee jaren betreft een schatting.