Noot 8 Derivaten

 

Vlottende activa

Vaste activa

Kortlopende verplichtingen

Langlopende verplichtingen

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Vreemde-valutacontracten

-

-

-

-

-

-

-

-

                 

Boekwaarde per 31 december

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.

In 2022 is vanuit het ‘Euro Medium Term Notes Programma’ een obligatie uitgegeven. Met behulp van een renteswap werd bewerkstelligd dat de vastrentende obligatielening werd gefixeerd op het moment van aankondiging van de lening. Gelijktijdig met de uitgifte van de obligatielening is de renteswap afgewikkeld met een positief resultaat, dat is verantwoord in de cashflow hedgereserve van het eigen vermogen.

Ultimo 2022 is de waarde nihil (2021: nihil).