Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

€ miljoen

Noot

2022

2021

Activa

         

Vaste activa

         

Materiële vaste activa

37

235

 

220

 

Gebruiksrecht vaste activa

37

104

 

102

 

Immateriële vaste activa

38

68

 

68

 

Investeringen in deelnemingen

39

2.788

 

2.671

 

Overige financiële activa

40

2.607

 

2.649

 

Totaal vaste activa

   

5.802

 

5.710

           

Vlottende activa

         

Overige vorderingen

41

62

 

33

 

Kortlopende financiële activa

41

27

 

-

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

2.179

 

1.468

 

Liquide middelen

42

202

 

619

 

Totaal vlottende activa

   

2.470

 

2.120

           

Activa aangehouden voor verkoop

   

2

 

-

           

Totaal activa

   

8.274

 

7.830

           

Eigen vermogen en verplichtingen

         

Eigen vermogen

43

       

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1

 

495

 

495

 

Hedge reserve1

 

5

 

-2

 

Overige reserves

 

2.517

 

2.380

 

Resultaat boekjaar

 

198

 

242

 

Totaal eigen vermogen

   

4.570

 

4.470

           

Verplichtingen

         

Langlopende verplichtingen

         

Rentedragende verplichtingen

44

2.999

 

2.626

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

89

 

88

 

Voorzieningen

46

23

 

34

 

Totaal langlopende verplichtingen

   

3.111

 

2.748

           

Kortlopende verplichtingen

         

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

47

573

 

595

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

18

 

17

 

Derivaten

48

-

 

-

 

Totaal kortlopende verplichtingen

   

591

 

612

           

Totaal verplichtingen

   

3.702

 

3.360

           

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

   

2

 

-

           

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

   

8.274

 

7.830

  • 1De hedgereserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.