Veilig werken

Bij een goede bedrijfsvoering hoort dat we veilig werken. Hiervoor hanteren we de Alliander Life Saving Rules. We zien echter dat Alliander de komende jaren voor uitdagingen staat waardoor veiligheidsrisico’s toenemen. Per saldo moeten we onder hoge druk veel meer werk verzetten met veel nieuwe medewerkers. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuiskomt. Ieder ongeval is er een te veel. Hoewel we stappen maken, gaat het nog te vaak mis of bijna mis. In 2022 vonden er tijdens het werk 88 ongevallen plaats (2021: 69). Deze incidenten waren merendeels het gevolg van vallen en struikelen, verkeer, stoten en geraakt worden door bewegende delen. In twee gevallen ging het helaas om ernstig letsel. 

Om onze opdracht op veiligheid waar te maken is een verandering noodzakelijk. Niet alleen moeten we ons bestaande veiligheidssysteem, -structuur en opleidingen verstevigen, we moeten er eveneens voor zorgen dat veiligheid wordt verankerd in ons gedrag en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om hierop zijn of haar bijdrage te leveren. Daarom hebben we in 2022 een transitie op veiligheid ingezet. Deze transitie richt zich op drie pijlers: beheersing van veiligheid, breed vakmanschap op veiligheid en veiligheid in gedrag.

Beheersing van veiligheid

In 2022 is een nieuwe mobiele app geïntroduceerd waarmee collega’s gevaarlijke situaties en incidenten bij hun leidinggevende kunnen melden. Ongevallen, bijna-ongevallen en incidenten worden besproken in de Incident Review Group van de organisatieonderdelen. Zo nodig worden de aanleiding en oorzaken van een melding onderzocht, zodat er gericht gestuurd kan worden op (landelijke) acties. Periodiek wordt per organisatieonderdeel een Arbo Risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Verbeteringen worden vastgelegd en besproken met het management.

Breed vakmanschap op veiligheid

Al onze collega’s en die van onze partners beschikken over kennis en kunde om veilig te werken en te handelen. Door voor iedere rol de noodzakelijke vaardigheden expliciet te maken geven we selectie van medewerkers, beoordeling, training en opleidingen vorm. We kijken naar de technische en persoonlijke vaardigheden van collega’s en houden deze op peil. In 2022 hebben 2.001 medewerkers en 272 contractanten met goed gevolg examen gedaan voor hun veiligheidsopleiding. We hebben workshops gehouden over veiligheidsdilemma’s, BHV en het leren van incidentmeldingen. We hebben elkaar laten zien dat we het open gesprek kunnen voeren en naar elkaar willen luisteren.

Veiligheid in gedrag

Er geldt een sociale norm waarbij iedereen verantwoordelijk is voor de eigen en andermans veiligheid. Van iedereen verwachten we zichtbaar gewenst gedrag op veiligheid. Dit doen we door leidinggevenden expliciet verantwoordelijk te maken voor veiligheid en een sociaal veilige werkplek. We zorgen dat veiligheid en veiligheidsdilemma’s besproken worden. Tenslotte zetten we communicatie in om helder te maken wat de kaders zijn door afspraken en goede voorbeelden uit te vergroten. We monitoren veiligheidsgedrag in veiligheidsobservatierondes. Hier kan een open gesprek ontstaan tussen de medewerkers, aannemers en de leidinggevende(n) wanneer (on)veilig gedrag is geconstateerd. Daardoor kunnen de onveiligheid en risico's effectiever worden aangepakt en het veiligheidsbewustzijn worden bevorderd. Tijdens de Week van de Veiligheid in oktober hebben veel teams extra veiligheidsobservatierondes gelopen. Een aantal leidinggevenden is met het eigen team in gesprek gegaan over veiligheid en de rol van bijvoorbeeld verleidingen. Bovenal hebben we aan elkaar laten zien dat we het open gesprek kunnen voeren en naar elkaar willen luisteren. 

Veiligheid in de keten

Veiligheid beperkt zich niet tot onze eigen organisatie. Veiligheid realiseren we in samenwerking met onze ketenpartners, aannemers, leveranciers en met klanten en omwonenden. Er hebben zich 24 incidenten met letsel voorgedaan bij aannemers en 17 in de omgeving waarbij omstanders gewond geraakt zijn door toedoen van onze werkzaamheden. Het is onze verantwoordelijkheid om alle maatregelen te nemen om ongevallen met medewerkers, ook bij onze ketenpartners, en omstanders te voorkomen. We onderschrijven daarom de Governance Code Veilige Energienetten. Incidenten evalueren en bespreken we in het Aannemerijplatform. Dit heeft als doel om te leren, zodat we onze werkprocessen kunnen verbeteren en steeds veiliger gaan werken. 

Certificering primaire proces

Toetsing door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties verschaft Alliander inzichten waarmee het managementsysteem en de prestaties in de primaire keten worden verbeterd. Daarnaast is certificering voor Alliander de aangewezen manier om te bevestigen en aan te tonen dat Alliander risico’s beheerst en de kwaliteit borgt en verbetert. ISO 9001 fungeert als fundament voor het managementsysteem en is waar nodig aangevuld met certificering op gebied van ISO 55001, NTA 8120, ISO 14001, ISO 27001 en de Safety Culture Ladder. Een overzicht van de certificaten en hun bereik staat in Overige niet-financiële informatie.

Lost Time Injury Frequency

De Lost Time Injury Frequency (LTIF) drukt het aantal ongevallen met verzuim uit per 1 miljoen gewerkte uren. De LTIF over 2022 is uitgekomen op 1,7 en is daarmee gedaald ten opzichte van de LTIF over 2021 (2,6). 

Medewerkers kunnen gevaarlijke situaties en incidenten bij hun leidinggevende melden via direct daartoe ter beschikking staande (digitale) kanalen.

Ongevallen met verzuim

Ongevallen zonder verzuim

Score op de Veiligheidsladder

In november 2022 is Alliander extern geaudit op de Safety Culture Ladder. We hebben trede 3 op de ladder behaald. Bijzonder is dat dit jaar niet de organisatieonderdelen afzonderlijk zijn beoordeeld maar Alliander als geheel. Positieve bevindingen waren de aandacht en ruimte voor veiligheid op de projecten en dat we het gesprek over veiligheid daadwerkelijk voeren. Verder is er betere samenwerking met aannemers. Verbeterpunten waren er ook. Zo kunnen we achterliggende oorzaken bij gedrag explicieter bespreken en analyseren en kunnen we veiligheid bij onderaannemers en zzp'ers nog beter borgen.