Vooruitblik 2023

Investeringen

Het werkpakket van Alliander blijft ook in 2023 fors groeien. De bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken, inclusief de benodigde investeringen in IT, bedragen ook in 2023 gezamenlijk naar verwachting ruim boven de € 1.200 miljoen. Door de snelgroeiende vraag naar transport is het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol geraakt, met transportbeperkingen als gevolg. Naast de traditionele manier van oplossen door het leggen van extra kabels zet Alliander ook in op het beter benutten van de netten om zodoende de periode die nodig is om het net structureel te verzwaren en uit te breiden tijdelijk te overbruggen.

Kasstromen

Het hoge investeringsniveau kan niet volledig worden gefinancierd met de operationele kasstromen. Dit leidt daarmee naar verwachting tot een negatieve vrije kasstroom in 2023. Dit in combinatie met het dividend dat in 2023 uitgekeerd zal worden over het resultaat van 2022 zal evenals in 2022 leiden tot een financieringsbehoefte voor Alliander. Verder zal worden gewerkt aan de ingezette route om ons vermogen te verstevigen, onder meer door het afsprakenkader met de overheid te formaliseren.

Implementatie CSRD

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor Alliander als Organisatie van Openbaar Belang (OOB), de verplichting om te rapporteren conform de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dit betreft een wettelijke verplichting die vanaf het boekjaar 2024 van toepassing is en waarvan de verantwoording in het jaarverslag 2024 zal moeten worden vermeld. Bovendien zal deze verantwoording onderdeel uitmaken van de controle/beoordelingswerkzaamheden van de externe accountant. In dat kader zal in 2023 gestart worden met deze implementatie om zodoende per 1 januari 2024 te kunnen voldoen aan de vereisten.