Noot 52 Personeelskosten

€ miljoen

2022

2021

Salarissen

 

102

 

101

Sociale lasten

 

11

 

11

Pensioenlasten:

       

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

17

 

17

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

 

1

 

2

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

 

-12

 

-1

Overige personeelskosten

 

11

 

8

Subtotaal

 

130

 

138

         

Doorbelast aan andere organisatieonderdelen

 

-9

 

-10

         

Totaal

 

121

 

128

De post personeelskosten betreft met name kosten van concernbrede activiteiten op holdingniveau.

Vrijwel al het personeel is in dienst van Alliander N.V. De personeelskosten worden doorbelast aan de organisatieonderdelen waar deze medewerkers werkzaam zijn. De totale personeelskosten in de winst-en-verliesrekening bedragen in 2022 € 121 miljoen (2021: € 129 miljoen) en hebben betrekking op het personeel werkzaam voor de staven en service-units van Alliander N.V.

Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was ultimo 2022 1.365 (2021: 1.284). Voor het deel dat het personeel van Alliander direct ingezet wordt op projecten van andere organisatieonderdelen, worden deze kosten in mindering gebracht op de personeelskosten van Alliander.

Beloning Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Voor een nadere toelichting zie noot 24.