Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2022

2021

Netto-omzet

 

-

 

-

 

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

43

 

37

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

321

 

326

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

50

 

364

 

363

           

Bedrijfskosten

         

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

51

-86

 

-70

 

Lonen en salarissen

52

-110

 

-117

 

Sociale lasten

52

-11

 

-11

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

53

-67

 

-78

 

Overige bedrijfskosten

54

-95

 

-95

 

Totaal bedrijfslasten

   

-369

 

-371

           

Bedrijfsresultaat

   

-5

 

-8

           

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

55

 

61

 

66

Rentelasten en soortgelijke kosten

56

 

-53

 

-40

Resultaat voor belastingen

   

3

 

18

           

Belastingen

57

 

-2

 

-3

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

58

 

197

 

227

           

Resultaat na belastingen

   

198

 

242