Noot 5 Investeringen in deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaal

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Boekwaarde per 1 januari

2

1

15

5

17

6

             

Mutaties

           

Overdracht van groepsmaatschappijen

-

-

-

3

-

3

Herwaardering belang

-

-

-

9

-

9

Investeringen

-

-

2

3

2

3

Aandeel in resultaat

4

1

-

-3

4

-2

Dividend en overige mutaties

-4

-

-3

-2

-7

-2

Totaal

-

1

-1

10

-1

11

             

Boekwaarde per 31 december

2

2

14

15

16

17

De investeringen in beide jaren hebben betrekking op agiostortingen.

De overdracht groepsmaatschappijen in 2021 (€ 3 miljoen) heeft betrekking op de verkoop van 75% van de aandelen in 450connect. De herwaardering van het resterende belang (€ 9 miljoen) ten gunste van het resultaat niet -geconsolideerde deelnemingen heeft eveneens betrekking op 450connect.

Aandeel in resultaten uit deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaalresultaat

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Aandeel in

           

Winst of verlies uit voortgezette activiteiten

4

1

-

-3

4

-2

Winst of verlies uit beëindigde activiteiten

-

-

-

-

-

-

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

-

-

             

Totaalresultaat

4

1

-

-3

4

-2

Alliander heeft met deelnemingen en joint ventures overeenkomsten afgesloten ter verstrekking van financierings- en kredietfaciliteiten voor een totaalbedrag per ultimo 2022 van € 26 miljoen (2021: € 26 miljoen). Hiervan is per 31 december 2022 € 17 miljoen opgenomen (2021: € 19 miljoen). Daarnaast bestaat per eind 2022 in dit kader een vordering van € 24 miljoen uit hoofde van rekening-courant faciliteiten (2021: verplichting van € 0,2 miljoen).