Noot 37 Materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2021

       

Aanschafwaarde

177

501

11

689

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-58

-399

-

-457

         

Boekwaarde per 1 januari 2021

119

102

11

232

         

Mutaties 2021

       

Investeringen

-

8

39

47

Desinvesteringen

-3

-2

-

-5

Afschrijvingen

-5

-51

-

-56

Herrubriceringen en overige mutaties

3

25

-28

-

Herrubricering naar activa aangehouden voor de verkoop

2

-

-

2

Totaal

-3

-20

11

-12

         

Stand per 31 december 2021

       

Aanschafwaarde

168

519

22

709

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-52

-437

-

-489

         

Boekwaarde per 31 december 2021

116

82

22

220

         

Mutaties 2022

       

Investeringen

-

4

61

65

Desinvesteringen

-2

-

-1

-3

Afschrijvingen

-5

-41

-

-46

Herrubriceringen en overige mutaties

2

10

-13

-1

Herrubricering naar activa aangehouden voor de verkoop

-

-

-

-

Totaal

-5

-27

47

15

         

Stand per 31 december 2022

       

Aanschafwaarde

166

524

69

759

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-55

-469

-

-524

         

Boekwaarde per 31 december 2022

111

55

69

235

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 65 miljoen (2021: € 47 miljoen). Deze hebben betrekking op de investeringen in hard- en software en in huisvesting.

Desinvesteringen

De desinvesteringen betreffen met name de buitengebruikstelling van IT-middelen.

Gebruiksrecht vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari 2021

     

Aanschafwaarde

7

67

74

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-4

-27

-31

       

Boekwaarde per 1 januari 2021

3

40

43

       

Mutaties 2021

     

Investeringen

66

10

76

Desinvesteringen

-

-

-

Afschrijvingen

-4

-13

-17

Totaal

62

-3

59

       

Stand per 31 december 2021

     

Aanschafwaarde

73

77

150

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-8

-40

-48

       

Boekwaarde per 31 december 2021

65

37

102

       

Mutaties 2022

     

Investeringen

1

7

8

Afschrijvingen

-6

-13

-19

Lease-aanpassingen

15

-

15

Herrubricering naar activa aangehouden voor verkoop

-

-2

-2

Totaal

10

-8

2

       

Stand per 31 december 2022

     

Aanschafwaarde

85

71

156

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-10

-42

-52

       

Boekwaarde per 31 december 2022

75

29

104

Deze activa hebben betrekking op bedrijfspanden en leaseauto’s. De lease-aanpassingen hebben o.a. betrekking op uitbreidingen en indexeringen.