GRI Content Index

Dit jaarverslag is opgesteld overeenkomstig GRI Standards Comprehensive

 

GRI Content Index

In accordance verklaring

 

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met GRI Universal Standards 2021 voor de periode 1 januari 2022 - 31 december 2022*.

GRI 1: Foundation 2021

     
       

ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES

 

GRI 2

Omschrijving

Verwijzing

Reden (gedeeltelijke) omissie

ORGANISATIE EN

VERSLAGLEGGING

 

2-1

Details van de organisatie

Het profiel van Alliander

 
   

XBRL Bedrijfsdefinities: Utrechtseweg 68, 6812 AH, Arnhem

 
   

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

 
   

Corporate Governance: juridische structuur

 

2-2

Overzicht entiteiten van de organisatie in het verslag

Over dit verslag: consolidatie
Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening: Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen

 

2-3

Verslag periode, frequentie en contactpunt

Over dit verslag

 
   

Over dit verslag: uitnodiging aan stakeholders en lezers

 
   

Overige informatie: Opinie stakeholderpanel
Colofon

 

2-4

Herformuleringen en eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere verslagen

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - herformuleringen
Overige informatie: Vergelijkende cijfers impact 2022 - 2021 meten en rapporteren
Bijlage Verantwoordingsdocument Impactmeten

 

2-5

Externe assurance van het verslag

Onafhankelijk Assurance-rapport

 
   

Overige niet-financiële informatie - Externe assurance maatschappelijk deel jaarverslag

 

ACTIVITEITEN EN MEDEWERKERS

     

2-6

Activiteiten, waardeketen en andere zakelijke relaties

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

Aanvulling: In onze waardeketen en zakelijke relaties is geen sprake geweest van significante wijzigingen.

   

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

 
   

Het profiel van Alliander - 2022 in cijfers

 
   

Het profiel van Alliander - Onze rol in het energiesysteem
Het profiel van Alliander - Hoe wij waarde creëren

 
   

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn
Gebeurtenissen na balansdatum

 

2-7

Medewerkers en organisatie

Over dit verslag: consolidatie
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - Samenstelling van de organisatie
Overige niet-financiele informatie: Aanvullende data
5 jaren overzicht -gemiddeld aantal personeelsleden

n/a: regio-indeling, wij beschouwen Nederland als één regio.
n/a: seizoensfluctuaties in werkzaamheden en medewerkersbestand.
Medewerkerssegmentatie van Alliander AG is niet gespecificeerd in de maatschappelijke verslaglegging.

2-8

Externe medewerkers

Overige niet financiele informatie- aanvullende data medewerkers

Incompleet: de functietyperingen en contractrelatie van ingehuurde medewerkers. Deze informatie wordt in 2023 gerapporteerd.

GOVERNANCE

 

Winst en verliesrekening - Bedrijfskosten
Personeelskosten noot 23, noot 24

 

2-9

Bestuursstructuur en samenstelling

Corporate Governance: Corporate governancestructuur hoofdlijnen

 
   

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance: Personalia RvC
Personalia RvB
Corporate Governance: Governancestructuur Reglement RvC

 

2-10

Kwalificatie en samenstelling hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen - Samenstelling RvC

 

2-11

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance: Corporate Governance
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie Organisatie MVO

 

2-12

Rol van hoogste bestuursorgaan bij toezicht op management van impacts organisatie

Verslag RvC Duurzaamheid
Het profiel van Alliander: Onze strategie
Het profiel van Alliander: Doelstellingen & Prestaties

 
   

Corporate Governance - Risicomanagement en -beheersing
Corporate Governance: Verslag RvC - Onderwerpen

 

2-13

Delegatie van en verdeling van bevoegdheden in management van impact organisatie

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commisarissen
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

 

2-14

Rol hoogste bestuursorgaan bij duurzaamheidsverslag

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate Governance: Onderwerpen

 

2-15

Proces voor omgang met strijdige belangen

Verslag RvC Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen
Corporate Governance: Integriteit
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/aandeelhouders

 

2-16

Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance, Hoofdlijnen governance structuur
Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen
https://www.alliander.com/nl/klokkenluidersregeling/

 

2-17

Kennis en vaardigheden over duurzaamheid van hoogste bestuursorgaan

Overige informatie: Interactie stakeholders
Verslag Raad van Commissarissen - Duurzaamheid

 

2-18

Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie
Verslag Raad van Commissarissen: onafhankelijkheid van Commissarissen

 

2-19

Beloningsbeleid en remuneratie

Corporate Governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
Jaarrekening - Bestuurdersbeloningen

 

2-20

Het proces voor het vaststellen van beloningen

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

n/a: voor wat betreft wijzigingen in 2023.

 

Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

n/a: betreft bij wet voorgeschreven regeling.

2-21

Ontwikkeling van jaarlijkse compensatieratio

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhouding
Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

Aanvulling: significante operaties vinden plaats in Nederland. De scope voor deze indicator betreft de leden van de Raad van Bestuur. De stijging van de bestuurdersbeloning is gelijk aan de procentuele CAO loonstijging van medewerkers.

STRATEGIE, BELEID EN UITVOERING

     

2-22

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde strategie duurzame ontwikkeling

Ons verhaal over 2022: Voorwoord
Het profiel van Alliander - Trends en ontwikkelingen
Het profiel van Alliander - Sustainable development goals

 

2-23

Verklaringen over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Waardecreatie: een kredietwaardige onderneming - EU Taxonomie
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/leveranciers/beleid-en-voorwaarden/
Interactie met stakeholders - Overzicht richtlijnen en initiatieven
waardecreatie: diverse en aantrekkelijke werkgever - medewerkersnetwerken

 
   

corporate governance - risico's (voorzorgprincipe)

 
   

Corporate Governance: Corporate Governance
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

 

2-24

Inbedding maatschappelijk verantwoord ondernemen

Overige niet financiele informatie - MVO organisatie
corporategoverance - integriteit- gedragscodes (e-learning)
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/leveranciers/beleid-en-voorwaarden/
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/maatschappelijke-duurzaamheid/in-verbinding-met-onze-stakeholders/

 

2-25

Herstel van negatieve impact en omgang met klachten

Ons netwerk: excellent netbeheer - Klantgemak

 

2-26

Advies en bezwaarmogelijkheden van individuen en stakeholders

Corporate Governance: Corporate governance - integriteit
Gedragscode

 
   

https://www.alliander.com/nl/contact/

 

2-27

Voldoen aan wet- en regelgeving en eventuele sancties

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

Aanvulling: één boete voor overtreding Wet Bodembescherming, idem voor Wet Milieubeheer.

     

Aanvulling: niet financiële sancties inzake: Wet Bodembescherming (6); Wet Milieubeheer(4); Kernenergiewet norm(1); Asbestregelgeving (1).

2-28

Betekenisvolle deelname en lidmaatschappen verenigingen en belangenorganisaties

Overige informatie - Interactie met stakeholders - energiesector + partnerrelaties

 

STAKEHOLDERBETROKKENHEID

     

2-29

Omgang met stakeholderbetrokkenheid en overzicht van belanghebbenden

Overige informatie - Interactie met stakeholders
Overige informatie - Materialiteitstoets

 

2-30

Collectieve Arbeids Overeenkomst en percentage werknemers onder CAO

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - CAO
Overige niet financiele informatie - aanvullende data medewerker

Aanvulling: 0,66% niet CAO betreft hogere functieschalen met op functienivo aangepaste arbeidsvoorwaarden.

MATERIELE THEMA'S

     

GRI 3

Omschrijving

Verwijzing

Reden (gedeeltelijke) omissie

MATERIALITEIT EN MANAGEMENT

   

3-1

Proces voor het bepalen van materialiteit voor het verslag

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie - Opinie van het stakeholderpanel
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Het profiel van Alliander: Onze Impact

 

3-2

Overzicht van materiële thema's voor de inhoud van het verslag

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Geconcolideerde jaarrekening: Geconsolideerde jaarrekening
Overige informatie - Verantwoordingsdocument impactmeten

 

3-3

Managementbenadering van materiele thema's

Themabeschrijving Faciliteren energietransitie
Themabeschrijving Leveringsbetrouwbaarheid
Themabeschrijving Realisatie werkpakket
Themabeschrijving Samenwerken aan innovatie oplossingen
Themabeschrijving Veilig werken en veilige infrastructuur
Themabeschrijving Klimaat, energie, CO2
Themabeschrijving Toegang tot betaalbare energie
Themabeschrijving Datagedreven netbeheer
Themabeschrijving Dataveiligheid, privacy, cybersecurity
Themabeschrijving Tevreden klanten
Themabeschrijving Aantrekken en ontwikkelen talent
Themabeschrijving Samenwerking en dialoog met stakeholders
Themabeschrijving Verandervermogen organisatie
Themabeschrijving Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
Themabeschrijving Circulaire bedrijfsvoering

 

MATERIELE THEMA'S

     

FACILITEREN ENERGIETRANSITIE

     

Alliander
indicator

Invoeding duurzame energie

Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - verduurzaming versnelt

 

Alliander
indicator

Investeringen in energienetwerken

Connectiviteitstabel: realisatie werkpakket-investeringen

 

Alliander
indicator

Aansluiten laadpalen elektrische mobiliteit

Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - duurzame ontwikkeling in ons gebied: elektrificatie mobiliteit

 

Alliander
indicator (EU4)*

Transport en distributielijnen

Het profiel van Alliander: het werkgebied van Alliander

 

Alliander
indicator (EU6)

Capaciteitssplanning gericht op korte en lange termijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

Waardecreatie: Ons Netwerk - Hoe we werken aan veranderende energiesysteem
Onze strategie
Waardecreatie: ons netwerk: netten beter benutten

 

REALISATIE WERKPAKKET

     

Alliander
indicator

Investeringen in energienetwerken

Connectiviteitstabel Realisatie werkpakket

 

Alliander
indicator

Aantal transportbeperkingen

Connectiviteitstabel Realisatie werkpakket

 

LEVERINGSBETROUWBAARHEID

     

Alliander
indicator (EU28)

Frequentie stroomonderbreking

Bijlage overige niet financiele informatie- overige data Saifi

 

Alliander
indicator (EU29)

Stroomonderbrekingsduur

2022 in cijfers

 

Alliander
indicator

Aantal herhaalstoringen met meer dan vijf storingen per jaar

Connectiviteitstabel leveringsbetrouwbaarheid
Waardecreatie: Ons Netwerk: excellent netbeheer

 

Alliander
indicator

Uitvalduur gas

2022 in cijfers

 

SAMENWERKEN AAN INNOVATIE

 

 

 

Alliander
indicator

Toepassing innovaties in partnerschap

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame energievooriening- warmtevoorziening
Bijlage Stakeholderoverzicht - partnerschappen

 

KLIMAATVERANDERING, ENERGIE EN CO2

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

n/a: indicatoren gerelateerd aan energieverkoop. Het is Alliander niet toegestaan om energie verkopen.
Niet beschikbaar: energieverbruik voor gebouwkoeling is onderdeel van elektriciteitsverbruik en niet separaat beschikbaar. Alliander gebruikt geen stoom.

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Onze CO2-uitstoot in 2022 (afbeelding)
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

302-3

Energie intensiteitratio

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

302-4

Reductie van het energieverbruik

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

n/a: de indicator over gerealiseerd energiebeparingsvolume per maatregel. De ontwikkeling van de energieverbruikdata is uitvoerig beschreven in bijlage overige niet financiele informatie.

302-5

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-1

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

Niet materieel: de uitsplitsing naar biogene emissies is niet opgenomen.

305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-3

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-4

Intensiteitratio emissie broeikasgassen

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-5

Reductie van broeikasgasemissies

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - ondersteunen van klanten bij keuzes
Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

Incompleet: informatie over standaarden en methoden ontbreekt gedeeltelijk.

305-6

Emissie ozonafbrekende stoffen

 

n/a: geen aanwijzing voor aanwezigheid van deze stoffen.

305-7

Emissie NOX, SOX en andere luchtemissies

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening
warmtevoorziening-duurzame gassen
Onze impact op de maatschappij-noodstroom

Incompleet: informatie is niet kwantitatief beschikbaar. In 2023 wordt nadere studie gedaan.

201-2

Financiële implicaties en andere risico's en kansen in verband met klimaatverandering

Waardecreatie: Verduurzaming van de energievoorziening en duurzame organisatie: omgaan met klimaatrisico's en adaptatie
Overige informatie: TCFD Indextabel

Incompleet: informatie is niet kwantitatief beschikbaar. In Jaarverslag 2023 wordt nadere studie gedaan en wordt nadere toelichting gegeven op gehanteerde methode en kostenberekening.

TOEGANG TOT BETAALBARE ENERGIE

 

Alliander
indicator (EU24)

Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

Waardecreatie: Ons Netwerk- Excellent Netbeheer - toegang tot energie

 

Alliander
indicator (EU3)

Klantaansluitingen

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn -2022 in cijfers

 

Alliander
indicator (EU27)

Aantal afgesloten panden

Overige informatie - aanvullende data

 
 

Aantal afsluitingen

vijfjarenoverzicht

 

VEILIG WERKEN EN VEILIGE INFRASTRUCTUUR

 

403-1
(2018)

Managementsystemen voor arbeidsgerelateerde gezondheid en veiligheid

Waardecreatie: een veilig energienetwerk - Veilig werken- Certificering primair proces
Bijlage Overige niet financiële informatie - overige data - certificaten

Incompleet: bereik en reikwijdte van de managementsystemen naar aantal factoren ontbreekt en wordt in 2023 nader onderzocht.

403-2
(2018)

Risico inventarisatie, - beoordeling en incidentenonderzoek

Waardecreatie: een veilige energienetwerk en een veilige werkomgeving: veilig werken - beheersing van veiligheid

 

403-3
(2018)

Arbodienstverlening en bedrijfsgeneeskunde

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Verzuim

 

403-4
(2018)

Medewerkersconsultatie, -participatie en communicatie over gezondheid op het werk

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Aantrekkelijke werkgever - Gezond en duurzaam inzetbaar

 

403-5
(2018)

Training over gezond en veilig werken

Waardecreatie: een veilige energienetwerk en een veilige werkomgeving: breed vakmanschap en veiligheid
Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Alliander Technische Bedrijfsschool

 

403-6
(2018)

Bevordering van medewerkersgezondheid

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: gezond en duurzaam inzetbaar

 

403-7
(2018)

Preventie en beperking van impacts van arbeidsgerelateerde gezondheids- en veiligheidsrisico's

Waardecreatie: een veilig energienetwerk en een veilige werkomgeving: veilig werken

 

403-8
(2018)

Scope van veiligheids- en gezondheidsmanagement systemen

Waardecreatie: een veilig energienetwerk - Veilig werken Certificering
Bijlage Overige niet financiele gegevens

Incompleet: Alliander herijkt haar management- systemen. De certificaten vermelden de kernprocessen en bedrijfsonderdelen. Data over aantallen medewerkers en functietyperingen ontbreken.

403-9
(2018)

Werkgerelateerd letsel

Waardecreatie: een veilig energienetwerk en een veilige werkomgeving: veiligwerken - LTIF
Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema E
Bijlage Overige niet financiele informatie medewerkersdata

Aanvulling: Wij beschouwen Nederland als één regio. Incompleet: Cijfers werkgerelateerde ongevallen worden nog niet naar alle aspecten geregistreerd. Vanaf verslag 2023 verdere completering.

403-10
(2018)

Werkgerelateerde ziekte

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Verzuim
Onze impact op de maatschappij: menselijk kapitaal

Omissie: betreft privacy gevoelige data.

Alliander indicator
(EU25)

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen

Waardecreatie: een veilig netwerk; veilige infrastructuur
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

Alliander
indicator
(EU23)

Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik

Waardecreatie: Een veilig energienetwerk - Veilige infrastructuur

 

SAMENWERKING EN DIALOOG MET STAKEHOLDERS

 

Alliander
indicator (EU19)

Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en uitkomsten

Over dit verslag: Stakeholderdialoog
Overige informatie: Interactie met onze stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

 

DATAGEDREVEN NETBEHEER

 

 

 

Alliander
indicator

Digitalisering netten

onze strategie - digitalisering.

 

Alliander
indicator (EU4)

Lengte glasvezelinfrastructuur

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Alliander
indicator

Aantal smart cable guard systemen

Connectiviteitstabel - Datagedreven netbeheer

 

DATAVEILIGHEID, PRIVACY EN CYBERSECURITY

 

418-1

Klachten inzake schending privacy en/ of datalek van klanten

connectiviteitstabel- data veiligheid,privacy en cybersecurity> Waardecreatie: een veilig netwerk - Privacy en security
Corporate Governance: risico's

 

AANTREKKEN EN ONTWIKKELEN VAN TALENT

 

404-1

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

connectiviteitstabel: aantrekkelijke werkgever- opleidingskosten als % salariskosten
waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - aantrekkelijke werkgever - opleiding en ontwikkeling

Incompleet: Hier wordt niet op gestuurd. Wordt gerapporteerd als opleidingskosten in verhouding tot salariskosten. Alle medewerkers met vast contract hebben een persoonlijk budget.

404-2

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: werk gedaan gekrijgen -arbeidsmarkt, scholing en behoud
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: duurzame inzetbaarheid

 

404-3

Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - gezond en duurzaam inzetbaar
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - opleiding en ontwikkeling

Aanvulling: Jaarlijks bespreken leidinggevenden met individuele medewerkers de prestaties en ontwikkeling. Resultaten en afspraken worden door medewerker en leidinggevende in het HR-systeem vastgelegd. Omissie: het percentage medewerkers is niet beschikbaar.

Alliander
indicator

Opleidingskosten als percentage salariskosten

connectiviteitstabel: aantrekkelijke werkgever- opleidingskosten als % salariskosten

 

Alliander
indicator

Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: samenstelling van de organisatie - organisatie waar iedereen zich thuisvoelt

 

TEVREDEN KLANTEN

 

 

 

Alliander
indicator

Klanttevredenheid

Waardecreatie: Ons Netwerk - Excellent netbeheer - Klantgemak

 

VERANDERVERMOGEN VAN DE ORGANISATIE

 

Alliander
indicator

Medewerkers engagement

Connectiviteitstabel - aantrekkelijke werkgever - verandervermogen organisatie

 

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

 

 

 

414-1

Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Ketenverantwoordelijkheid - naleving afspraken met leveranciers

Aanvulling: Twee nieuwe leveranciers van MS kabels zijn geauditeerd.

414-2

Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Ketenverantwoordelijkheid - naleving afspraken met leveranciers
https://www.alliander.com/nl/leveranciers/

 

Alliander
indicator (EU18)

Medewerkers van (onder-) aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Alliander
indicator (EU16)

Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van medewerkers en (onder-) aannemers

Waardecreatie: een veilige energienetwerk - veilig werken- veiligheid in de keten
Verduurzaming van de energievoorziening en organisatie - Ketenverantwoordelijkheid - leveranciers
Overige informatie - overige niet-financiële data

 

CIRCULAIRE BEDRIJFSVOERING

     

306-1 (2020)

Afval en belangrijkste impacts

Onze impact op de maatschappij - Impact ecokosten

Aanvulling: Alliander scheidt haar afvalstromen in de wettelijke categorieën. Erkende afvalinzamelaars collecteren deze op onze locaties en bij grote werklocaties en dragen zorg voor verwerking en recycling.

306-2

Afvalmanagement en omgang met impact

Waardecreatie: Duurzame energie en duurzame organisatie - Circulair ingekocht

Incompleet: informatie over datacollectie en monitoring daarvan wordt in Jaarverslag 2023 toegevoegd

306-3

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

Incompleet: Info over verwijderingsmethode ontbreekt. Alliander scheidt haar afvalstoffen volgens wettelijke categorieën. Info wordt in verslag 2023 toegevoegd.

306-4

Afvalscheiding en preventie

Waardecreatie: Duurzame energie en duurzame organisatie - Circulair ingekocht

Incompleet: een deel van de informatie over de omgang met afvalstoffen is niet beschikbaar en/ of niet van toepassing. Alliander geeft in Jaarverslag 2023 nadere duiding.

306-5

Eindverwerking

 

Incompleet: Info over wijze van eindverwerking ontbreekt, wordt in verslag 2023 toegevoegd.

Alliander
indicator

Percentage Circulair ingekocht

Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen

 

Overige informatie

     

205-2

Communicatie en training over risico's en handelwijze bij corruptierisico's

Overige niet-financiële data: overige informatie
Corporate Governance: Integriteit - Gedragscode
https://www.alliander.com/nl/gedragscode/
https://www.alliander.com/nl/leveranciers/

 

205-3

Aantal incidenten en maatregelen corruptie en omkoping

Corporate Governance: Integriteit - Gedragscodes
Overige niet financiele informatie - aanvullende data

 

Alliander
indicator

Vrouwen in leidinggevende posities

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: samenstelling van de organisatie - streefcijfers en realisatie in de top

 
   

Doelstellingen en prestaties: aantrekkelijke, inclusieve werkgever

 

Alliander
indicator (EU15)

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data

 

405-1

Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit.

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data
Corporate governance: personalia RvB
Corporate governance: personalia RvC

 

405-2

Salaris ratio naar gender

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - samenstelling organisatie
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data

Aanvulling: salarisverhouding naar gender betreft het totale medewerkersbestand.

Alliander
indicator

Deelnemers Alliander Foundation

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - Alliander Foundation

 
  • *Alliander rapporteert voor een aantal materiele thema's aanvullende indicatoren uit het eerdere GRI G4 Electric Utilities Sector Disclosures, 2014. Deze indicatoren zijn voorzien van het corresponderende EU-nummer.