Onze strategie

Onze strategie bestaat uit vier pijlers en een fundament. Dat helpt ons om vandaag én in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan onze maatschappelijke missie. De strategische richting van Alliander wordt vanuit het voorgaande jaar gecontinueerd maar de specifieke invulling is verder aangescherpt om de versnelling die nodig is te bewerkstelligen en te anticiperen op de ontwikkelingen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.

1. Excellent netbeheer

Wij zijn een excellente, slagvaardige netbeheerder door te voldoen aan de wensen van onze klanten en andere belanghebbenden. In eerste instantie betreft dit het verder optimaliseren van de instandhouding van de bestaande netten en investeringen in de informatie voorziening richting de klanten.
Alliander intensiveert de samenwerking met haar klanten en stakeholders waaronder gemeenten om vroegtijdig te kunnen anticiperen op de plannen voor woningbouw, bedrijven en laadpalen. Dit met als doel zo vroegtijdig mogelijk te kunnen zorgen dat er voldoende vakmensen, materialen en fysieke ruimte is voor de uitbreidingen zowel boven als onder de grond.
Daarnaast wordt de opschaling van de productie versneld door vergaande standaardisatie en vereenvoudiging van processen middels onder andere digitalisering, met als gevolg dat meer kan worden gerealiseerd met dezelfde aantallen vakmensen. Daarbij wordt de samenwerking met de partners van Alliander verder ingezet en grote delen van het werk uitbesteed.

2. Klanten helpen bij het maken van keuzes

De komende jaren wordt schaarste op het elektriciteitsnet steeds groter. Daarom moeten we de capaciteit efficiënt benutten. We passen met name slimme oplossingen toe zoals congestiemanagement. Hiermee ontvangen klanten die systeemefficiënte keuzes maken een vergoeding (goed voor henzelf en goed voor energiesysteem). De ontwikkelingen vragen tevens op gebiedsoverstijgend niveau dat we met onze stakeholders meer regie voeren op het ontwerp van het energiesysteem. Hierin is Alliander een vertrouwde onafhankelijke partner voor de energiemarkt en een relevante partner in de energietransitie.

3. Investeren in open netten

Een betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar energiesysteem bestaat in de duurzame toekomst uit meerdere energiedragers. In aanvulling op het netbeheer van elektriciteit en het huidige aardgas en groen gas acteert Alliander als infrabeheerder voor verschillende energiedragers inclusief warmte en voor duurzame gassen, onder meer door hergebruik van het bestaande gasnet. We beïnvloeden proactief strategisch regulatorische veranderingen en helpen daarmee de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het energienet te waarborgen. Dat betekent dat we zorgen voor balans in de energievoorziening en het regionale energiesysteem integraal ontwerpen. Hierbij werken we aan een energienet waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de verschillende energiedragers zodat de energievoorziening voor alle sectoren, momenten van de dag en over de seizoenen heen, betrouwbaar en betaalbaar functioneert.

4. Digitaliseren

We zorgen voor een radicale versnelling van de digitalisering van onze netten, onze werkprocessen en markfacilitering door een waardegedreven digitaliseringsproces en betrouwbare en flexibele IT. Dat betekent dat we realtime inzicht hebben in het net en in staat zijn energiestromen te beïnvloeden, dat onze processen (op kantoor en in het veld) maximaal bijdragen aan de doelen van de organisatie, dat onze marktfaciliterende taak verder is doorontwikkeld en dat we bijdragen aan de digitalisering van de energiemarkt.

Ons fundament

We zijn een slagvaardige, veilige, kostenbewuste, duurzame en inclusieve organisatie. Dat betekent dat we zorgen voor ‘iedereen veilig thuis’. En dat we sturen op het sterk verhogen van productie samen met onze partners, waarbij we tegelijkertijd onze kostenefficiëntie verder verbeteren. Vanuit effectieve besluitvorming creëren we focus, anticiperen we proactief op de ontwikkelingen om ons heen en sturen we actief op realisatie van onze doelen. Daarbij integreren we het 'brede-welvaartsdenken' in onze besluitvorming en bevorderen circulair netbeheer. Als werkgever investeren we in toekomstgerichte kennis, de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en het hebben van een inclusieve werkomgeving.