Noot 25 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2022

2021

Dotaties/vrijval voorzieningen

-5

2

Huisvesting en transport

22

16

Huren, leasen en pachten

21

18

Stafdiensten en ICT

79

77

Precario en overige belastingen

5

160

Overig

64

60

     

Totaal

186

333

De overige bedrijfskosten bedragen in 2022 € 186 miljoen en zijn daarmee € 147 miljoen lager dan in 2021 (€ 333 miljoen). Deze lagere kosten komen doordat gemeenten met ingang van 2022 geen precarioheffing meer in rekening mogen brengen. Dit leidt tot € 155 miljoen lagere kosten ten opzichte van 2021.

Onder de huren, leasen en pachten is in 2022 een bedrag voor leases van korte duur opgenomen van € 2 miljoen en voor leases van lage waarde van € 0,2 miljoen. Deze bedragen zijn gelijk aan 2021. Het restant van de kosten betreft de servicekosten gerelateerd aan leasecontracten.

Accountantskosten

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

€ miljoen

2022

2021

Aard van de werkzaamheden

   

Onderzoek van jaarrekening en jaarverslag

0,8

0,8

Andere assurancewerkzaamheden

0,2

0,2

     

Totaal

1,0

1,0

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.

Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening(en) over het boekjaar 2021 en 2022.