Aantrekkelijke werkgever

Gezond en duurzaam inzetbaar 

Alliander zet actief in op duurzaam en waardevol werkgeverschap, waarin we blijvend en duurzaam investeren in onze medewerkers. Dit betekent dat we veel aandacht schenken aan het behouden en aantrekken van de juiste mensen en hen in staat stellen om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. 

Alliander Fit!

Vanuit het programma Alliander Fit! zijn er in 2023 maatwerkprogramma’s georganiseerd op het vlak van mentale, fysieke en sociale gezondheid. Ook zijn er roadshows geweest en konden medewerkers op intranet terecht voor challenges en themaweken.
Er is in 2023 aandacht geweest voor de financiële fitheid van onze medewerkers. Afgelopen jaar hebben 214 personen (accounts) deelgenomen aan het programma dat Alliander aanbiedt. 

Preventief medisch onderzoek

Medewerkers ontvangen eens in de drie jaar een uitnodiging voor een preventief medisch onderzoek. In 2023 zijn er 3.063 uitnodigingen verstuurd en 1.406 onderzoeken afgenomen.

DI-budget

We ondersteunen collega’s in hun eigen regie op hun welzijn met het duurzaaminzetbaarheid-budget (DI-budget). Hiermee kunnen ze onder meer faciliteiten voor hun werkplek aanschaffen, een budgetcoach vergoeden of kosten vergoed krijgen voor sportbeoefening. Dit jaar heeft een groot deel van de medewerkers gebruik gemaakt van dit budget. 40% van het budget is besteed aan sport.

Alliander is Technisch Topwerkgever

Mede door alle investeringen in en aandacht voor onze invulling van goed werkgeverschap, is Alliander in 2023 uitgeroepen tot Technisch Topwerkgever. Daarnaast won de directeur HRM van Alliander de publieksprijs van de HR Top100 in de categorie Duurzaamheid.

Verzuim

In 2023 kwam het verzuim van medewerkers uit op 4,4% (2022: 4,8%, doelstelling maximaal 4,3%). Gedurende het jaar is het verzuimpercentage geleidelijk afgenomen. Aan het eind van het jaar nam verzuim toe als gevolg van toegenomen middellang en lang verzuim. 

In de Preventie- en Inzetbaarheidsoverleggen (PIO’s) is er volop aandacht voor (verdere ontwikkeling en optimalisatie van) het Eigen Regie model. Leidinggeven die te maken hebben met verzuimbegeleiding krijgen ondersteuning van interne preventie- en verzuimspecialisten. Daarnaast staat voor hen een externe arbodienst klaar. Die kan leidinggevenden helpen met antwoorden en advies over de begeleiding van medewerkers bij verzuim en re-integratie. Om medewerkers zo optimaal mogelijk inzetbaar te krijgen én te houden worden er veelvuldig interventies ingezet vanuit de collectieve zorgverzekeraar Zilveren Kruis. 

Verzuimpercentage

Medewerkerstevredenheid

Met de Centrale Medewerkersbarometer meten we hoe tevreden alle collega’s zijn over ons werk bij Alliander. De response was dit jaar hoger dan voorgaande jaren (74%). Medewerkers zijn bevlogen en voelen zich trots (82%, doelstelling 81%). Ook vergeleken met de benchmark scoort Alliander hoog op bevlogenheid. In combinatie met de hoge score op werkgeverschap verdiende Alliander hiermee het predicaat ‘World Class Work Place’. Zorgen zijn er met name over de wendbaarheid en slagvaardigheid van Alliander. Concreet komt dit tot uiting in het gebrek aan snelheid waarmee verbeteringen worden vertaald naar werkende oplossingen. De ervaren werkdruk is significant afgenomen. Desondanks zijn er nog altijd teams waarin de werkdruk nog als (zeer) hoog wordt ervaren. De barometer laat zien dat collega’s zich hier meer oriënteren op een baan buiten Alliander. De verschillende organisatieonderdelen en teams hebben inzicht in de belangrijkste verbeterpunten uit de medewerkersbarometer en kunnen de resultaten gebruiken als startpunt voor een gesprek en verbeterinitiatieven.

Hybride werken

Gemiddeld werken medewerkers van Alliander twee dagen per week op een Alliander-locatie. Uit de barometerresultaten van 2023 blijkt dat de verhouding tussen thuis en op kantoor werken nauwelijks invloed heeft op de mate van betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. We hanteren Alliander-breed beleid voor hybride werken.

Opleiding en ontwikkeling 

In 2023 investeerde Alliander 3,0% van de salariskosten in de opleiding van medewerkers (2022: 2,9%). We bieden diverse opleidingen en ontwikkelmogelijkheden aan waarmee teams beter in staat zijn te presteren en te leren. Daarnaast zijn benodigde vakkennis en -vaardigheden beschikbaar wanneer dat nodig is en wordt er breed gekeken naar de ontwikkeling van talent, zowel professioneel als persoonlijk. Deze leer- en ontwikkelmogelijkheden worden via teamcoaches, opleidings- en ontwikkelprogramma’s aangeboden maar zijn ook onderdeel van talentmanagement en traineeprogramma’s. 

Cao Netwerkbedrijven

De netwerkbedrijven willen een aantrekkelijke plek zijn, waarin mensen graag willen werken en met een positieve instelling bijdragen aan het realiseren van de energietransitie. Vanuit deze visie hebben werkgevers en vakbonden voor 2023 een cao Netwerkbedrijven afgesproken. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging van 4,0% en een eenmalige uitkering van € 1.250. Andere belangrijke resultaten zijn een nieuw Sectoraal Sociaal Plan en verlenging van de Vitaliteitsregeling. Ook afspraken rond diversiteit en inclusie, zoals flexibele feestdagen, en een onderzoek naar de effectiviteit van het DI-budget zijn onderdeel van het pakket. Eind 2023 hebben de werkgeversvereniging en de vakbonden een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de netwerkbedrijven (NWb) en het Sectoraal Sociaal Plan NWb, met hierin onder meer een loonsverhoging van achtereenvolgens 7% in 2024 en 3% vanaf 2025.

Loopbaancentrum

Het loopbaancentrum is er voor alle medewerkers van Alliander die zich oriënteren op een volgende stap in hun loopbaan omdat hun werk (mogelijk) verandert of omdat hun werk verdwijnt. Er werden in 2023 21 collega’s boventallig (2022: 23) en er maakten 367 (2022: 340) mensen gebruik van loopbaanadvies en coaching. In 2023 werden 78 medewerkers begeleid naar een andere baan of een passend alternatief (2022: 64). Loopbaanadviseurs begeleiden medewerkers zo veel mogelijk in het ontdekken van hun talenten en helpen hen de juiste plek te vinden binnen of buiten Alliander. We vinden dat iedereen het waard is om in te investeren en doen dat door het aanbieden van onder andere stages, detacheringen en opleidingen. We voeren gesprekken met medewerkers over doorontwikkeling in de functie dan wel daarbuiten. Door tijdig in onze medewerkers te investeren trachten we boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Alliander Foundation

De Stichting Alliander Foundation stimuleert medewerkers van Alliander vrijwilligerswerk te doen en ondersteunt hen daarbij. In totaal is er in 2023 € 275.000 besteed aan verschillende projecten en activiteiten van de Alliander Foundation. Alle collega’s kregen in 2023 vier uur verlof om vrijwilligerswerk te doen. Ruim 2.515 collega’s deden hieraan mee. Er werden zowel maatschappelijke teamactiviteiten ondernomen als activiteiten waar collega’s individueel aan mee konden doen. Daarnaast konden collega’s net als andere jaren ondersteuning krijgen voor hun eigen vrijwilligerswerk of een actie opzetten voor een goed doel. Ook was het mogelijk om mensen die het moeilijk hebben of eenzaam zijn te verrassen met een leuke activiteit of cadeau. Alliander is trots dat de Foundation medewerkers ondersteunt die vrijwilligerswerk willen doen. De medewerkers ervaren voordelen zoals een verbreding van de eigen horizon en een toename van het werkgeluk.

Interne salarisverhoudingen 

Er is wereldwijd een maatschappelijke discussie gaande over de transparantie rond salarisverhoudingen in organisaties. Alliander wil hier open over rapporteren. Het salaris van de CEO en medewerkers valt onder de afspraken van de CAO Netwerkbedrijven. Het totale inkomen van de CEO bedraagt bij ons 3,7 maal de mediaan van de salarissen van alle medewerkers van Alliander in Nederland (2022: 3,7).