Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2023 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 724 miljoen (2022: € 572 miljoen). De stijging van € 152 miljoen ten opzichte van 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het nettoresultaat in 2023 en daarnaast door de toepassing van de Regeling Willekeurige Afschrijvingen, waardoor in 2023 € 2 miljoen (2022: € 60 miljoen) aan vennootschapsbelasting is betaald.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2022 € 1.179 miljoen ten opzichte van € 1.175 miljoen in 2022. De stijging van de bruto-investeringen in 2023 met € 183 miljoen wordt nagenoeg geneutraliseerd door de ontvangst van waarborgsommen. In het kader van de inkoop van netverliezen zijn de in 2022 betaalde waarborgsommen (€ 100 miljoen) als gevolg van de in 2023 dalende energieprijzen voor € 51 miljoen in 2023 terugbetaald. Daarnaast heeft Alliander in 2023 het restant (€ 28 miljoen) van de koopsom van de in 2018 verkochte groepsmaatschappij Allego ontvangen. Bovenstaande leidt tot een investeringskasstroom in 2023 die € 4 miljoen lager is dan in 2022.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2023 bedraagt € 494 miljoen (2022: € 184 miljoen). In zowel 2023 en 2022 is een green bond uitgegeven wat in beide jaren heeft geleid tot een inkomende kasstroom van bijna € 500 miljoen. Daarnaast is eveneens in beide jaren ECP aangetrokken voor een bedrag van € 200 miljoen in 2023 en € 300 miljoen in 2022. Verder hebben we in 2023 voor € 41 miljoen aan aandeelhouders leningen geherinstalleerd. Hiertegenover staat in 2022 de contractuele aflossing van obligaties onder het EMTN-programma (€ 400 miljoen). Dit verklaart ook in belangrijke mate het verschil in de financieringskasstroom tussen 2023 en 2022.