Ontwikkelen van infrastructuur voor warmte

Onze publieke warmtenetten zorgen voor een optimale inzet van duurzame bronnen tegen de laagste maatschappelijke kosten en met transparante prijzen voor afnemers. De aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Het collectieve systeem ontsluit het volledige potentieel van lokaal beschikbare duurzame bronnen, zoals aquathermie, restwarmte van datacenters, biomassa en geothermie. In 2023 werkten we via dochteronderneming Firan in verschillende gemeenten aan de aanleg en uitbreiding van warmtenetten.

  • In Harderwijk is het warmtenet voor nieuwbouwwijk Waterfront in gebruik genomen. 130 nieuwe woningen maken sinds het voorjaar gebruik van het warmtenet, dat klaar is om in totaal 1.100 woningen aan te sluiten.

  • In Apeldoorn hebben de gemeente en het Gelders Warmte Infrabedrijf het principebesluit genomen om Warmtenetwerk Apeldoorn op te richten, dat het warmtenet in de wijk Kerschoten realiseert en beheert.

  • In Haarlem hebben de gemeente, Elan Wonen, Ymere, Equans en Firan onder voorwaarden een investeringsbesluit genomen om een warmtenet aan te leggen voor Meerwijk.

  • In de Amsterdamse wijk Buikslotermeer is een voorlopig investeringsbesluit genomen voor een warmtenet met riothermie.

  • Voor de ontwikkeling van een warmtenet met lokale aardwarmte voor de Duin- & Bollenstreek in de regio Holland Rijnland is in 2023 een SDE+++-subsidie toegekend.

Samenwerking om de lokale warmtetransitie verder te brengen 

Een belangrijke mijlpaal in de lokale warmtetransitie is het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) dat begin 2023 is opgericht. Provinciale Staten in Gelderland hebben in 2022 met de oprichting ingestemd. De provincie Gelderland, Firan en Oost NL leggen met de publieke organisatie de basis voor versnelling van de warmtetransitie in Gelderland. In de provincie kunnen in potentie nog 340.000 woningen worden aangesloten op warmtenetten. Het GWIB ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van publieke warmtenetten. Firan deelt daarvoor kennis en kunde over open warmte-infrastructuren die klaar zijn voor de toekomst.