IFRS

De jaarrekening van Alliander is opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS) per 31 december 2023, die door de Europese Unie (EU) zijn goedgekeurd en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. IFRS omvat zowel de IFRS-standaarden als de International Accounting Standards, die door de International Accounting Standards Board (IASB) zijn uitgebracht, en de interpretaties van IFRS- en IAS-standaarden, uitgebracht door het IFRS Interpretations Committee (IFRIC) respectievelijk het Standing Interpretations Committee (SIC).

De belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening worden hierna beschreven. Het historische kostenprincipe wordt gehanteerd. In afwijking hiervan geldt dat bepaalde activa en verplichtingen, waaronder derivaten, tegen reële waarde worden gewaardeerd. Tenzij anders vermeld, zijn deze waarderingsgrondslagen consistent toegepast voor alle boekjaren die in deze jaarrekening zijn opgenomen.

Het opstellen van een jaarrekening brengt met zich mee dat gebruik wordt gemaakt van schattingen en veronderstellingen die zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en op factoren die naar het oordeel van het management aanvaardbaar zijn, gegeven de specifieke omstandigheden. Deze schattingen en veronderstellingen zijn van invloed op de waardering en presentatie van de gerapporteerde activa en verplichtingen, op de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen evenals op de gedurende het boekjaar gerapporteerde baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van de gehanteerde schattingen en veronderstellingen. In noot 35 bij de jaarrekening wordt nadere informatie verstrekt over die gebieden en posten in de jaarrekening waar gebruik wordt gemaakt van schattingen en veronderstellingen. Tenzij anders vermeld, luiden alle in de jaarrekening opgenomen bedragen in miljoenen euro’s.

Ongerealiseerde winsten op transacties tussen de Alliander-groep en haar deelnemingen dan wel joint ventures worden geëlimineerd naar rato van het belang van de groep in de deelneming of de joint venture. Ongerealiseerde verliezen worden eveneens geëlimineerd, tenzij de desbetreffende transactie aanleiding geeft tot het verantwoorden van een bijzonder waardeverminderingsverlies. De waarderingsgrondslagen van deelnemingen en joint ventures worden indien nodig aangepast om een consistente toepassing van waarderingsgrondslagen binnen de Alliander-groep te realiseren.

Nieuwe en/of gewijzigde IFRS-standaarden die van toepassing zijn in 2023

De IASB heeft nieuwe en gewijzigde standaarden uitgebracht, die met ingang van boekjaar 2023 van toepassing zijn op Alliander. Onderstaande nieuwe standaard en aanpassingen van standaarden zijn goedgekeurd door de Europese Unie.

Aanpassing IAS 12 Income taxes: ‘International Tax Reform – Pillar Two Model Rules’

Op 31 december 2023 is de Wet minimumbelasting 2024 in werking getreden, op grond van Richtlijn (EU) 2022/2523, gebaseerd op de Pillar 2 regels van de OESO/G20. Volgens de wetgeving dient op multinationale groepen, die volgens de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moeder een omzet van € 750 miljoen of meer hebben, per jurisdictie een minimale effectieve belastingdruk van 15% te zijn toegepast. Indien deze belastdruk lager is, vindt er mogelijk een bijheffing plaats.

De Wet minimumbelasting 2024 is van toepassing op Alliander N.V. aangezien de omzet volgende de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moederentiteit van de groep, Alliander N.V., in ten minste twee van de vier verslagjaren voorafgaand aan het boekjaar 2024 ten minste € 750 miljoen bedraagt.

Uit een analyse blijkt dat voor alle groepsmaatschappijen in Nederland, Duitsland, België en Zweden op basis van de beschikbare financiële gegevens gebruik kan worden gemaakt van de tijdelijke veilige havenregels (regels ter verlichting van de nalevingsverplichtingen) in het boekjaar 2024, waardoor de bijheffing nihil zou bedragen.

Op basis van een aanpassing van IAS 12 is sprake van een tijdelijke, verplichte vrijstelling van de verantwoording van uitgestelde belastingen die voortvloeien uit de introductie van de mondiale minimumbelasting. Dit ter voorkoming van verschillende interpretaties van de toepassing van Pillar 2 en het effect op de uitgestelde belastingen in de jaarrekening. Hoe lang deze vrijstelling zal duren is nog niet bekend. Alliander blijft de impact van de Pillar 2-wetgeving inzake de Wet minimumbelasting 2024 op haar toekomstige financiële prestaties beoordelen.

Overige nieuwe of gewijzigde standaarden in 2023

  • Nieuw: IFRS 17 ‘Insurance Contracts’;

  • Aanpassing IFRS 17 Insurance Contracts: ‘Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information’;

  • Aanpassing IAS 1 Presentation of Financial Statements en IFRS Practice Statement 2: ‘Disclosure of Accounting policies’;

  • Aanpassing IAS 8 Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: ‘Definition of Accounting Estimates’;

  • Aanpassing IAS 12 Income taxes: ‘Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a single transaction’.

Deze nieuwe standaard en wijzigingen van standaarden hebben geen materiële impact op Alliander en/of zijn niet of zeer beperkt relevant voor Alliander en worden om die redenen niet nader toegelicht in deze jaarrekening.

Verwachte wijzigingen in waarderingsgrondslagen

Naast bovengenoemde nieuwe en gewijzigde standaarden, heeft de IASB gewijzigde standaarden uitgebracht die op latere boekjaren van toepassing zullen zijn op Alliander. Deze standaarden kunnen alleen worden toegepast als zij zijn goedgekeurd door de Europese Unie.

De toekomstige gewijzigde standaarden betreffen:

  • Aanpassing IAS 1 Presentation of Financial Statements: ‘Classification of Liabilities as Current or Non-current’ and ‘Non-current liabilities with Covenants’;

  • Aanpassing IFRS 16 Leases: ‘Lease Liability in a Sale and leaseback’;

  • Aanpassing IAS 7 Statement of Cash Flows en IFRS 7 Financial Instruments - disclosures: ‘Supplier Finance Arrangements’;

  • Aanpassing IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates: ‘Lack of Exchangeability’.

Deze gepubliceerde toekomstige wijzigingen van standaarden zijn niet of beperkt relevant voor Alliander en/of hebben geen materiële impact op Alliander en worden om die redenen niet nader toegelicht in deze jaarrekening.