Governance

Omschrijving van het thema

Alliander onderschrijft het belang van behoorlijk bestuur, van keuzes maken in het belang van al onze belanghebbenden (stakeholders). Daarbij handelen we vanuit onze missie, kernwaarden en gedragscode en voldoen we aan relevante en verplichte gedragscodes. 

Impact op mens en planeet

Brede waardecreatie betekent voor ons dat we sturen op de waarde van onze activiteiten voor alle stakeholders en daarbij positieve impact genereren en de effecten van negatieve impact verminderen. Door onze organisatie, sturing en werkwijzen werken we aan voortdurende verbetering en betrokkenheid bij onze maatschappelijke opgaven. Met onze Governance kunnen we onze impact op mens en planeet vergroten.

Risico’s

Integriteit die in het geding kan komen; druk om het investeringsbeleid te wijzigen; onnodig risicomijdend gedrag ten aanzien van investeren en implementeren van innovaties.

Kansen

Versnelling van sturing op brede waardecreatie en brede welvaartprincipes.

Impact op waarde van Alliander

Maatschappelijke ontwikkeling en transities voltrekken zich in hoog tempo en hebben impact op de activiteiten van Alliander. Naast voortdurende evaluatie van stakeholderrelaties en wet en regelgeving is tijdige sturing op maatschappelijke ontwikkelingen nodig voor toekomstige waarde.

Stakeholderverwachting

Stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen op zorgvuldige wijze worden meegewogen. Goed ondernemingsbestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording zijn essentiële voorwaarden voor stakeholders voor het vertrouwen in het bestuur en het toezicht. Daaronder zijn begrepen integer en transparant handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording over het toezicht door de raad van commissarissen. Wij hebben immers een maatschappelijke taak.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor sociaal kapitaal. Door te werken aan verbeterde instituties en aanpassingen in de regelgeving helpen we de impact van de energiesector te optimaliseren.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

Om ‘samen, slim en sensitief’ te werken, houden we ons aan de regels van de overheid. Bovendien hebben we als Alliander aanvullende richtlijnen opgesteld, om duidelijk te maken wat wij van medewerkers verwachten. De e-learning ‘Zo doen wij dat bij Alliander’ helpt medewerkers om bewust te worden van integer handelen. Alle medewerkers krijgen deze bij herhaling aangeboden. Zodra het kennisniveau is weggezakt of als er nieuwe cases zijn toegevoegd worden medewerkers opnieuw uitgenodigd hun kennis op te frissen tot een kennisniveau van 70%.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander onderschrijft het belang van behoorlijk bestuur, van keuzes maken in het belang van al onze belanghebbenden. Waarbij we handelen vanuit onze missie, kernwaarden en gedragscode. De Raad van Commissarissen voert adequaat en effectief toezicht aan de hand van heldere richtlijnen. We passen de Corporate Governance Code toe voor zover mogelijk en van toepassing. Hiermee benadrukken wij onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Stakeholderinformatie