Noot 25 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2023

2022

Dotaties/vrijval voorzieningen

3

-5

Huisvesting en transport

23

22

Huren, leasen en pachten

25

21

Stafdiensten en ICT

96

79

Precario en overige belastingen

7

5

Overig

95

64

     

Totaal

249

186

De overige bedrijfskosten bedragen in 2023 € 249 miljoen en zijn daarmee € 63 miljoen hoger dan in 2022 (€ 186 miljoen). De categorie overig bevat onder meer de accountants-, notaris en advieskosten ter hoogte van € 53 miljoen (2022: € 30 miljoen).  De stijging komt onder meer door additionele kosten die gemaakt zijn in het kader van het verkooptraject en de carve-out van Kenter, welke op 31 januari 2024 heeft plaatsgevonden. . Ook voor de realisatie van het Afsprakenkader met de Staat zijn in 2023 adviseurs ingezet evenals voor het (meerjarige) project ten behoeve van het toekomstbestendig maken van onze informatiesystemen. De kosten zijn in 2022 ook incidenteel lager als gevolg van de vrijval van € 7 miljoen van een voorziening voor een verlieslatend contract van een van de entiteiten in Duitsland.

Onder de huren, leasen en pachten is in 2023 een bedrag voor leases van korte duur opgenomen van € 4 miljoen (2022: € 2 miljoen) en voor leases van lage waarde van € 0,2 miljoen (2022: € 0,2 miljoen). Het restant van de kosten betreft de servicekosten gerelateerd aan leasecontracten.

Accountantskosten

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

€ miljoen

2023

2022

Aard van de werkzaamheden

   

onderzoek van jaarrekening en jaarverslag

0,9

0,8

andere assurancewerkzaamheden

0,2

0,2

     

Totaal

1,1

1,0

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.

Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening(en) over het boekjaar 2022 en 2023.