Geconsolideerde winst- en verliesrekening

€ miljoen

Noot

2023

2022

Bedrijfsopbrengsten

         

Netto-omzet

21

2.725

 

2.150

 

Overige baten

22

54

 

63

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

   

2.779

 

2.213

           

Bedrijfskosten

         

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-1.027

 

-762

 

Personeelskosten

24

-857

 

-710

 

Overige bedrijfskosten

25

-249

 

-186

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-2.133

 

-1.658

 
           

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-532

 

-539

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

318

 

294

 

Totaal bedrijfskosten

   

-2.347

 

-1.903

           

Bedrijfsresultaat

   

432

 

310

           

Financiële baten

27

 

9

 

1

Financiële lasten

28

 

-78

 

-54

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-3

 

3

Resultaat voor belastingen

   

360

 

260

           

Belastingen

29

 

-93

 

-62

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

   

267

 

198

           

Aandeel van derden in resultaat

   

-

 

-

           

Resultaat na belastingen

   

267

 

198

Het resultaat na belastingen is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.